top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ກິ່ນຫອມທວນລົມ

The Buddha's words

ອັງຄຸຕຕະຣະນິກາຍ ເອກ-ທຸກ-ຕິກນິບາຕ ໒໐/໒໑໔-໒໑໕/໕໑໙


Photo by Katarzyna Kos on Unsplash


ຄັ້ງນັ້ນແລ ທ່ານພຣະອານົນທ໌ໄດ້ເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄເຖິງທີ່ປະທັບ ອະພິວາທພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄແລ້ວ ນັ່ງໃນທີ່ຄວນສ່ວນຂ້າງໜຶ່ງ ຄັນແລ້ວ ໄດ້ທູລຖາມພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄວ່າ:


ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ! ກິ່ນຫອມ ໓ ຢ່າງນີ້ ຟຸ້ງໄປຕາມລົມຢ່າງດຽວ ຟຸ້ງໄປທວນລົມບໍ່ໄດ້. ກິ່ນຫອມ ໓ ຢ່າງນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ? ຄື ກິ່ນທີ່ຮາກ, ກິ່ນທີ່ແກ່ນ, ກິ່ນທີ່ດອກ, ກິ່ນຫອມ ໓ ຢ່າງນີ້ແລ ຟຸ້ງໄປຕາມລົມຢ່າງດຽວ ຟຸ້ງໄປທວນລົມບໍ່ໄດ້.


ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ! ກິ່ນຫອມທີ່ຟຸ້ງໄປຕາມລົມກໍໄດ້ ຟຸ້ງໄປທວນລົມກໍໄດ້ ຟຸ້ງໄປທັງຕາມລົມແລະທວນລົມກໍໄດ້ ມີຢູ່ຫລືໜໍ?


ອານົນທ໌! ກິ່ນຫອມທີ່ຟຸ້ງໄປຕາມລົມກໍໄດ້ ຟຸ້ງໄປທວນລົມກໍໄດ້ ຟຸ້ງໄປທັງຕາມລົມແລະທວນລົມກໍໄດ້ມີຢູ່.

ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ! ກິ່ນຫອມທີ່ຟຸ້ງໄປຕາມລົມກໍໄດ້ ຟຸ້ງໄປທວນລົມກໍໄດ້ ຟຸ້ງໄປທັງຕາມລົມແລະທວນລົມກໍໄດ້ເປັນຢ່າງໃດ?


ອານົນທ໌! ສະຕຣີຫລືບຸຣຸສໃນບ້ານຫລືນິຄົມໃດໃນໂລກນີ້ ເຖິງພຣະພຸທທະເຈົ້າເປັນສະຣະນະ ເຖິງພຣະທັມເປັນສະຣະນະ ເຖິງພຣະສົງຄ໌ເປັນສະຣະນະ ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣຂ້າສັຕ, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣລັກຊັພຍ໌, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣປະພຶຕຜິດໃນກາມທັງຫລາຍ, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣເວົ້າຕົວະ, ເວັ້ນຂາດຈາກສຸຣາເມຣັຍແລະສິ່ງມຶນເມົາອັນເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມປະມາທ, ເປັນຄົນມີສີລ, ມີກັລຍານະທັມ, ມີໃຈປາສະຈາກມັຈສະຣິຍະອັນເປັນມົລທິນ ມີຈາຄະອັນສະລະແລ້ວ ມີຝາມືອັນຊຸ່ມ ຍິນດີໃນກາຣສະລະ ຄວນແກ່ກາຣຂໍ ຍິນດີໃນທານແລະກາຣແຈກຈ່າຍທານ ຢູ່ຄອງເຮືອນ ສະມະນະຫລືພຣາມນ໌ທຸກທິສຍ່ອມກ່າວສັນລະເສີນຄຸນຂອງເຂົາວ່າ ສະຕຣີຫລືບຸຣຸສໃນບ້ານຫລືນິຄົມແຫ່ງນັ້ນ ເຖິງພຣະພຸທທະເຈົ້າເປັນສະຣະນະ ເຖິງພຣະທັມເປັນສະຣະນະ ເຖິງພຣະສົງຄ໌ເປັນສະຣະນະ ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣຂ້າສັຕ, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣລັກຊັພຍ໌, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣປະພຶຕຜິດໃນກາມທັງຫລາຍ, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣເວົ້າຕົວະ, ເວັ້ນຂາດຈາກສຸຣາເມຣັຍແລະສິ່ງມຶນເມົາອັນເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມປະມາທ, ເປັນຄົນມີສີລ, ມີກັລຍານະທັມ, ມີໃຈປາສະຈາກມັຈສະຣິຍະອັນເປັນມົລທິນ ມີຈາຄະອັນສະລະແລ້ວ ມີຝາມືອັນຊຸ່ມ ຍິນດີໃນກາຣສະລະ ຄວນແກ່ກາຣຂໍ ຍິນດີໃນທານແລະກາຣແຈກຈ່າຍທານ ຢູ່ຄອງເຮືອນ.


ແມ່ນແຕ່ເທວະດາທັງຫລາຍກໍກ່າວສັນລະເສີນຄຸນຂອງເຂົາວ່າ ສະຕຣີຫລືບຸຣຸສໃນບ້ານຫລືນິຄົມແຫ່ງນັ້ນ ເຖິງພຣະພຸທທະເຈົ້າເປັນສະຣະນະ ເຖິງພຣະທັມເປັນສະຣະນະ ເຖິງພຣະສົງຄ໌ເປັນສະຣະນະ ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣຂ້າສັຕ, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣລັກຊັພຍ໌, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣປະພຶຕຜິດໃນກາມທັງຫລາຍ, ເວັ້ນຂາດຈາກກາຣເວົ້າຕົວະ, ເວັ້ນຂາດຈາກສຸຣາເມຣັຍແລະສິ່ງມຶນເມົາອັນເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມປະມາທ, ເປັນຄົນມີສີລ, ມີກັລຍານະທັມ, ມີໃຈປາສະຈາກມັຈສະຣິຍະອັນເປັນມົລທິນ ມີຈາຄະອັນສະລະແລ້ວ ມີຝາມືອັນຊຸ່ມ ຍິນດີໃນກາຣສະລະ ຄວນແກ່ກາຣຂໍ ຍິນດີໃນທານແລະກາຣແຈກຈ່າຍທານ ຢູ່ຄອງເຮືອນ.

ອານົນທ໌! ກິ່ນຫອມນີ້ແລ ຟຸ້ງໄປຕາມລົມກໍໄດ້ ຟຸ້ງໄປທວນລົມກໍໄດ້ ຟຸ້ງໄປທັງຕາມລົມແລະທວນລົມກໍໄດ້.


ກິ່ນດອກໄມ້ຟຸ້ງທວນລົມໄປບໍ່ໄດ້ ກິ່ນຈັນທ໌ ກິ່ນກິດສນາ ຫລືກິ່ນມັລລິກາກໍຟຸ້ງທວນລົມໄປບໍ່ໄດ້ ສ່ວນກິ່ນຂອງສັປບຸຣຸສຍ່ອມຟຸ້ງທວນລົມໄປໄດ້ ເພາະສັປບຸຣຸສຟຸ້ງໄປທຸກທິສ.
54 views2 comments

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
Apr 19
Rated 5 out of 5 stars.

🌷🙏🙏🙏🌷ໃນພຣະທັມຄຳສອນ ຂອງພຣະຕະຖາຄົດ ຂ້ານ້ອຍ

Like

Guest
Apr 19
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏ສາທຸຂ້ານ້ອຍ

Like
bottom of page