top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ຄວາມຕ່າງລະຫວ່າງອະສັປບຸຣຸສກັບສັປບຸຣຸສ

The Buddha's Words

ມັຊຊິມະນິກາຍ ອຸປະຣິປັນນາສກ໌ ໑໔/໘໕/໑໓໐ສມັຍໜຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄປະທັບຢູ່ທີ່ປາສາທຂອງອຸປາສິກາວິສາຂາມິຄາຣະມາຣດາ ໃນພຣະວິຫາຣບຸພພາຣາມ ເຂຕພຣະນະຄອຣສາວັຕຖີ ສມັຍນັ້ນແລ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄມີພິກຂຸສົງຄ໌ແວດລ້ອມປະທັບນັ່ງກາງແຈ້ງ ໃນຣາຕຣີແຫ່ງເດືອນເຕັມດວງ ວັນນັ້ນເປັນວັນອຸໂປສົຖ ໑໕ ຄ່ຳ.


ຂະນະນັ້ນ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຊົງຫລຽວດູພິກຂຸສົງຄ໌ເຊິ່ງນິ້ງງຽບຢູ່ໂດຍລຳດັບ ຈຶ່ງຕຣັສຖາມພິກຂຸທັງຫລາຍວ່າ:


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ອະສັປບຸຣຸສຈະຮູ້ຈັກອະສັປບຸຣຸສວ່າ ຜູ້ນີ້ເປັນອະສັປບຸຣຸສຫລືໜໍ?


ພິກຂຸເຫລົ່ານັ້ນທູລວ່າ ຂໍ້ນີ້ຫາບໍ່ໄດ້ເລີຍ ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ!


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສາທຸ ຂໍ້ທີ່ອະສັປບຸຣຸສຈະຮູ້ຈັກອະສັປບຸຣຸສ ວ່າ ຜູ້ນີ້ເປັນອະສັປບຸຣຸສ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຖານະ ບໍ່ແມ່ນໂອກາສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍອະສັປບຸຣຸສຈະຮູ້ຈັກສັປບຸຣຸສວ່າ ນີ້ເປັນສັປບຸຣຸສຫລືໜໍ?


ຂໍ້ນີ້ຫາບໍ່ໄດ້ເລີຍ ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ!


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສາທຸ ຂໍ້ທີ່ອະສັປບຸຣຸສຈະຮູ້ຈັກສັປບຸຣຸສວ່າ ຜູ້ນີ້ເປັນສັປບຸຣຸສ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຖານະ ບໍ່ແມ່ນໂອກາສ.ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍອະສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍທັມຂອງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ເປັນຜູ້ບໍ່ມີສັທທາ ບໍ່ມີຫິຣິ ບໍ່ມີໂອຕຕັປປະ ມີສຸຕະໜ້ອຍ(ອັປປັສສຸໂຕ ໂຫຕິ) ມີຄວາມກຽດຄ້ານ ມີສະຕິຫລົງລືມ ມີປັນຍາຊາມ(ທຸປປັນໂຍ ໂຫຕິ). ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ອະສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍທັມຂອງອະສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ອະສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ພັກດີຕໍ່ອະສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ມີສະມະນະພຣາມນ໌ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສັທທາ ບໍ່ມີຫິຣິ ບໍ່ມີໂອຕຕັປປະ ມີສຸຕະໜ້ອຍ ມີຄວາມກຽດຄ້ານ ມີສະຕິຫລົງລືມ ມີປັນຍາຊາມ ເປັນມິຕ ເປັນສະຫາຍ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ອະສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ພັກດີຕໍ່ອະສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ອະສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີຄວາມຄິດຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ຍ່ອມຄິດເພື່ຶອບຽດບຽນຕົນເອງແດ່ ຍ່ອມຄິດເພື່ອບຽດບຽນຜູ້ອື່ນແດ່ ຍ່ອມຄິດເພື່ອບຽດບຽນທັງຕົນແລະຄົນອື່ນທັງສອງຝ່າຍແດ່. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ອະສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີຄວາມຄິດຢ່າງອະສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍອະສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ຍ່ອມຮູ້ເພື່ອບຽດບຽນຕົນເອງແດ່ ຍ່ອມຮູ້ເພື່ອບຽດບຽນຜູ້ອື່ນແດ່ ຍ່ອມຮູ້ເພື່ອບຽດບຽນທັງຕົນແລະຄົນອື່ນທັງສອງຝ່າຍແດ່. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ອະສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງອະສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍອະສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີວາຈາຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ເປັນຜູ້ເວົ້າຕົວະ ເປັນຜູ້ເວົ້າສຽດສີ ເປັນຜູ້ເວົ້າຄຳຫຍາບ ເປັນຜູ້ເວົ້າຄຳທີ່ບໍ່ປະກອບດ້ວຍປະໂຍຊນ໌. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ອະສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີວາຈາຢ່າງອະສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ອະສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີກາຣກະທຳຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ເປັນຜູ້ຂ້າສັຕ ເປັນຜູ້ຖືເອົາສິ່ງຂອງທີ່ເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ ເປັນຜູ້ປະພຶຕຜິດໃນກາມທັງຫລາຍ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ອະສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີກາຣກະທຳຢ່າງອະສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ອະສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີຄວາມເຫັນຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ເປັນຜູ້ມີຄວາມເຫັນຢ່າງນີ້ວ່າ: ທານທີ່ໃຫ້ແລ້ວບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ທິນນັງ), ກາຣບູຊາແລ້ວບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ຍິຕຖັງ), ກາຣບວງສວງແລ້ວບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ຫຸຕັງ), ຜົລວິບາກຂອງກັມທີ່ກະທຳດີກະທຳຊົ່ວແລ້ວບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ສຸກະຕະທຸກກະຕານັງ ກັມມານັງ ຜະລັງ ວິປາໂກ), ໂລກນີ້ບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ອະຍັງ ໂລໂກ), ໂລກໜ້າບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ປະຣະ ໂລໂກ), ມາຣດາບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ມາຕາ), ບິດາບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ປິຕາ), ໂອປປາຕິກະສັຕບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ສັຕຕາ ໂອປປາຕິກາ), ສະມະນະພຣາມນ໌ທັງຫລາຍຜູ້ດຳເນີນຊອບ ປະຕິບັຕຊອບ ກະທຳໃຫ້ແຈ້ງເຊິ່ງໂລກນີ້ແລະໂລກໜ້າດ້ວຍປັນຍາອັນຍິ່ງເອງແລ້ວ ສອນຜູ້ອື່ນໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງຕາມ ດັ່ງນີ້, ບໍ່ມີ(ນັຕຖິ ໂລໂກ ສະມະນະພຣາມມະນາ ສັມມັຄຄະຕາ ສັມມາປະຕິປັນນາ ເຍ ອິມັນຈະ ໂລກັງ ປະຣັນຈະ ໂລກັງ ສະຍັງ ອະພິນຍາ ສັຈສິກັຕ໌ວາ ປະເວເທນະຕີຕິ). ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ອະສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າເປັນຜູ້ມີຄວາມເຫັນຢ່າງອະສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ອະສັປບຸຣຸສຍ່ອມໃຫ້ທານຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ຍ່ອມໃຫ້ທານໂດຍບໍ່ເຄົາຣົພ(ອະສັກກັຈຈັງ ທານັງ ເທຕິ), ບໍ່ໃຫ້ທານດ້ວຍມືຂອງຕົນ(ອະສະຫັຕຖາ ທານັງ ເທຕິ), ໃຫ້ທານດ້ວຍຄວາມບໍ່ໃສ່ໃຈ(ອະຈິຕຕິງ ກັຕ໌ວາ ທານັງ ເທຕິ) Thoughtlessly, ໃຫ້ທານໂດຍຂອງເສດເຫລືອ(ອະປະວິຕຖັງ ທານັງ ເທຕິ), ບໍ່ຄຳນຶງຜົລທີ່ຈະມາເຖິງແລ້ວໃຫ້(ອະນາຄະມະນະທິຕຖິໂກ ທານັງ ເທຕິ) He gives without consideration for consequences. |Bhikkhu Sujato

ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ອະສັປບຸຣຸສນີ້ແລ ຍ່ອມເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍທັມຂອງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ພັກດີຕໍ່ອະສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີຄວາມຄິດຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີວາຈາຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີກາຣກະທຳຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີຄວາມເຫັນຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ໃຫ້ທານຢ່າງອະສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້ແລ້ວ ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປຍ່ອມໄປບັງເກີດໃນຄະຕິຂອງອະສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍຄະຕິຂອງອະສັປບຸຣຸສຄືອັນໃດ? ຄື ນະຣົກ ຫລືກຳເນີດດິຣັຈສານ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັປບຸຣຸສຈະຮູ້ຈັກສັປບຸຣຸສວ່າ ຜູ້ນີ້ເປັນສັປບຸຣຸສຫລືໜໍ?


ພິກຂຸເຫລົ່ານັ້ນທູລວ່າ: ຮູ້ ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ!


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສາທຸ ຂໍ້ທີ່ສັປບຸຣຸສຈະຮູ້ຈັກສັປບຸຣຸສວ່າ ຜູ້ນີ້ເປັນສັປບຸຣຸສ ນັ້ນເປັນຖານະທີ່ມີໄດ້.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັປບຸຣຸສຈະຮູ້ຈັກອະສັປບຸຣຸສວ່າ ນີ້ເປັນ ອະສັປບຸຣຸສຫລືໜໍ?


ຮູ້ ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ!


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສາທຸ ຂໍ້ທີ່ສັປບຸຣຸສຈະຮູ້ຈັກອະສັປບຸຣຸສວ່າ ຜູ້ນີ້ເປັນອະສັປບຸຣຸສ ນັ້ນເປັນຖານະທີ່ມີໄດ້.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັປບຸຣຸສຍ່ອມເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍທັມຂອງສັປບຸຣຸສ, ພັກດີຕໍ່ສັປບຸຣຸສ, ມີຄວາມຄິດຢ່າງສັປບຸຣຸສ, ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງສັປບຸຣຸສ ມີວາຈາຢ່າງສັປບຸຣຸສ ມີກາຣກະທຳຢ່າງສັປບຸຣຸສ, ມີຄວາມເຫັນຢ່າງສັປບຸຣຸສ, ຍ່ອມໃຫ້ທານຢ່າງສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍທັມຂອງສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ເປັນຜູ້ມີສັທທາ ມີຫິຣິ ມີໂອຕຕັປປະ ມີສຸຕະຫລາຍ(ພະຫຸສສຸໂຕ ໂຫຕິ) ມີຄວາມພຽນທີ່ປຣາຣົພແລ້ວ ມີສະຕິຕັ້ງໝັ້ນ ມີປັນຍາ(ປັນຍາວາ ໂຫຕິ). ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍທັມຂອງສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ພັກດີຕໍ່ສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ມີສະມະນະພຣາມນ໌ຜູ້ທີ່ມີສັທທາ ມີຫິຣິ ມີໂອຕຕັປປະ ມີສຸຕະຫລາຍ(ພະຫຸສສຸໂຕ ໂຫຕິ) ມີຄວາມພຽນທີ່ປຣາຣົພແລ້ວ ມີສະຕິຕັ້ງໝັ້ນ ມີປັນຍາ ເປັນມິຕ ເປັນສະຫາຍ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າເປັນຜູ້ພັກດີຕໍ່ສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີຄວາມຄິດຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ຍ່ອມບໍ່ຄິດເພື່ອບຽດບຽນຕົນເອງແດ່ ບໍ່ຄິດເພື່ອບຽດບຽນຜູ້ອື່ນແດ່ ບໍ່ຄິດເພື່ອບຽດບຽນທັງຕົນແລະຄົນອື່ນທັງສອງຝ່າຍແດ່. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີຄວາມຄິດຢ່າງສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ຍ່ອມຮູ້ເພື່ອບໍ່ບຽດບຽນຕົນເອງແດ່ ຍ່ອມຮູ້ເພື່ອບໍ່ບຽດບຽນຜູ້ອື່ນແດ່ ຍ່ອມຮູ້ເພື່ອບໍ່ບຽດບຽນທັງຕົນແລະຄົນອື່ນທັງສອງຝ່າຍແດ່. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີວາຈາຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ເປັນຜູ້ງົດເວັ້ນຈາກກາຣເວົ້າຕົວະ ເປັນຜູ້ງົດເວັ້ນຈາກກາຣເວົ້າສຽດສີ ເປັນຜູ້ງົດເວັ້ນຈາກກາຣເວົ້າຄຳຫຍາບ ເປັນຜູ້ງົດເວັ້ນຈາກກາຣເວົ້າຄຳທີ່ບໍ່ປະກອບດ້ວຍປະໂຍຊນ໌. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີວາຈາຢ່າງສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີກາຣກະທຳຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ເປັນຜູ້ງົດເວັ້ນຈາກກາຣຂ້າສັຕ ເປັນຜູ້ງົດເວັ້ນຈາກກາຣຖືເອົາສິ່ງຂອງທີ່ເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ ເປັນຜູ້ງົດເວັ້ນຈາກກາຣປະພຶຕຜິດໃນກາມທັງຫລາຍ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີກາຣກະທຳຢ່າງສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັປບຸຣຸສເປັນຜູ້ມີຄວາມເຫັນຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ເປັນຜູ້ມີຄວາມເຫັນຢ່າງນີ້ວ່າ: ທານທີ່ໃຫ້ແລ້ວມີ(ອັຕຖິ ທິນນັງ), ກາຣບູຊາແລ້ວມີ(ອັຕຖິ ຍິຕຖັງ), ກາຣບວງສວງແລ້ວມີ(ອັຕຖິ ຫຸຕັງ), ຜົລວິບາກຂອງກັມທີ່ກະທຳດີກະທຳຊົ່ວແລ້ວມີ(ອັຕຖິ ສຸກະຕະທຸກກະຕານັງ ກັມມານັງ ຜະລັງ ວິປາໂກ), ໂລກນີ້ມີ(ອັຕຖິ ອະຍັງ ໂລໂກ), ໂລກໜ້າມີ(ອັຕຖິ ປະຣະ ໂລໂກ), ມາຣດາມີ(ອັຕຖິ ມາຕາ), ບິດາມີ(ອັຕຖິ ປິຕາ), ໂອປປາຕິກະສັຕມີ(ອັຕຖິ ສັຕຕາ ໂອປປາຕິກາ), ສະມະນະພຣາມນ໌ທັງຫລາຍຜູ້ດຳເນີນຊອບ ປະຕິບັຕຊອບ ກະທຳໃຫ້ແຈ້ງເຊິ່ງໂລກນີ້ແລະໂລກໜ້າດ້ວຍປັນຍາອັນຍິ່ງເອງແລ້ວ ສອນຜູ້ອື່ນໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງຕາມ ດັ່ງນີ້, ມີ(ອັຕຖິ ໂລໂກ ສະມະນະພຣາມມະນາ ສັມມັຄຄະຕາ ສັມມາປະຕິປັນນາ ເຍ ອິມັນຈະ ໂລກັງ ປະຣັນຈະ ໂລກັງ ສະຍັງ ອະພິນຍາ ສັຈສິກັຕ໌ວາ ປະເວເທນະຕີຕິ). ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຢ່າງນີ້ແລ ສັປບຸຣຸສຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມີຄວາມເຫັນຢ່າງສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັປບຸຣຸສຍ່ອມໃຫ້ທານຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ສັປບຸຣຸສໃນກໍຣະນີນີ້ ຍ່ອມໃຫ້ທານໂດຍເຄົາຣົພ(ສັກກັຈຈັງ ທານັງ ເທຕິ), ໃຫ້ທານດ້ວຍມືຂອງຕົນ(ສະຫັຕຖາ ທານັງ ເທຕິ), ໃຫ້ທານດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈ(ຈິຕຕິງ ກັຕ໌ວາ ທານັງ ເທຕິ), ໃຫ້ທານໂດຍຂອງທີ່ບໍ່ເສດເຫລືອ(ອະນຸປະວິຕຖັງ ທານັງ ເທຕິ), ຄຳນຶງຜົລທີ່ຈະມາເຖິງແລ້ວໃຫ້(ອາຄະມະນະທິຕຖິໂກ ທານັງ ເທຕິ).


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັປບຸຣຸສນີ້ແລ ຍ່ອມເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍທັມຂອງສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ພັກດີຕໍ່ສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີຄວາມຄິດຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີວາຈາຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີກາຣກະທຳຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ມີຄວາມເຫັນຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້, ໃຫ້ທານຢ່າງສັປບຸຣຸສຢ່າງນີ້ແລ້ວ ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປຍ່ອມໄປບັງເກີດໃນຄະຕິຂອງສັປບຸຣຸສ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍຄະຕິຂອງສັປບຸຣຸສຄືອັນໃດ? ຄື ຄວາມເປັນໃຫຍ່ໃນເທວະດາ ຫລືຄວາມເປັນໃຫຍ່ໃນມະນຸສ.


ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄໄດ້ຕຣັສພາສິຕນີ້ແລ້ວ ພິກຂຸເຫລົ່ານັ້ນຕ່າງຊື່ນຊົມຍິນດີພາສິຕຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄແລ.

67 views2 comments

Related Posts

See All

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
Oct 21, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🪷🙏🙏🙏🪷ໃນທັມຂອງພຣະສາສດາ ຂ້ານອ້ຍ

Like

Guest
Oct 21, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Sadhu khanoi

Like
bottom of page