top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ຄວາມສຳຄັນຂອງກາຣຈະເຣີນພາວະນາ

The Buddha's words

ອັງຄຸຕຕະຣະນິກາຍ ສັຕຕະກະ-ອັຕຖະກະ-ນະວະກະນິບາຕ ໒໓/໙໘-໙໙/໖໘ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ຖ້າພິກຂຸບໍ່ໝັ່ນຈະເຣີນພາວະນາ ເຖິງຈະມີຄວາມປາຖນາຢ່າງນີ້ວ່າ: ໂອໜໍ ຂໍຈິຕຂອງເຮົາຈົ່ງຫລຸດພົ້ນຈາກອາສະວະທັງຫລາຍເພາະບໍ່ຖືໝັ້ນກໍຈິງ ແຕ່ຈິຕຂອງພິກຂຸນັ້ນຍ່ອມບໍ່ຫລຸດພົ້ນຈາກອາສະວະທັງຫລາຍເພາະບໍ່ຖືໝັ້ນ ຂໍ້ນັ້ນເພາະເຫຕໃດ?


ເພາະບໍ່ໄດ້ຈະເຣີນ ເພາະບໍ່ໄດ້ຈະເຣີນອັນໃດ?


ເພາະບໍ່ໄດ້ຈະເຣີນສະຕິປັຕຖານ ໔,

ສັມມັປປະທານ ໔,

ອິທທິບາທ ໔,

ອິນຊີ ໕,

ພະລະ ໕,

ໂພຊຊົງ ໗,

ອະຣິຍະມັຄປະກອບດ້ວຍອົງຄ໌ ໘.


ປຽບເໝືອນແມ່ໄກ່ມີໄຂ່ຢູ່ ໘ ໜ່ວຍແດ່, ໑໐ ໜ່ວຍແດ່ ໑໒ ໜ່ວຍແດ່, ໄຂ່ເຫລົ່ານັ້ນອັນແມ່ໄກ່ຕຸ້ມບໍ່ດີ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນບໍ່ພໍ ຟັກບໍ່ດີ ເຖິງແມ່ໄກ່ນັ້ນຈະມີຄວາມປາຖນາຢ່າງນີ້ວ່າ ໂອໜໍ ຂໍລູກຂອງເຮົາຈົ່ງໃຊ້ປາຍເລັບຕີນ ຫລືງອຍປາກເຈາະເປືອກໄຂ່ ຟັກຕົວອອກມາດ້ວຍຄວາມສວັສດີກໍຈິງ ແຕ່ລູກໄກ່ເຫລົ່ານັ້ນກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ປາຍເລັບຕີນ ຫລືງອຍປາກເຈາະເປືອກໄຂ່ ຟັກຕົວອອກມາດ້ວຍຄວາມສວັສດີໄດ້ ຂໍ້ນັ້ນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະແມ່ໄກ່ຕຸ້ມບໍ່ດີ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນບໍ່ພໍ ຟັກບໍ່ດີ ສັນນັ້ນ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ຖ້າພິກຂຸໝັ່ນຈະເຣີນພາວະນາ ເຖິງຈະບໍ່ມີຄວາມປາຖນາຢ່າງນີ້ວ່າ: ໂອໜໍ ຂໍຈິຕຂອງເຮົາຈົ່ງຫລຸດພົ້ນຈາກອາສະວະທັງຫລາຍເພາະບໍ່ຖືໝັ້ນກໍຈິງ ແຕ່ຈິຕຂອງພິກຂຸນັ້ນຍ່ອມຫລຸດພົ້ນຈາກອາສະວະທັງຫລາຍເພາະບໍ່ຖືໝັ້ນ ຂໍ້ນັ້ນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະໄດ້ຈະເຣີນ ເພາະໄດ້ຈະເຣີນອັນໃດ? ເພາະໄດ້ຈະເຣີນສະຕິປັຕຖານ ໔, ສັມມັປປະທານ ໔, ອິທທິບາທ ໔, ອິນຊີ ໕, ພະລະ ໕, ໂພຊຊົງ ໗, ອະຣິຍະມັຄປະກອບດ້ວຍອົງຄ໌ ໘.


ປຽບເໝືອນແມ່ໄກ່ມີໄຂ່ຢູ່ ໘ ໜ່ວຍແດ່, ໑໐ ໜ່ວຍແດ່ ໑໒ ໜ່ວຍແດ່, ໄຂ່ເຫລົ່ານັ້ນອັນແມ່ໄກ່ຕຸ້ມດີ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນພຽງພໍ ຟັກດີແລ້ວ ເຖິງແມ່ໄກ່ນັ້ນຈະບໍ່ມີຄວາມປາຖນາຢ່າງນີ້ວ່າ ໂອໜໍ ຂໍລູກຂອງເຮົາຈົ່ງໃຊ້ປາຍເລັບຕີນ ຫລືງອຍປາກເຈາະເປືອກໄຂ່ ຟັກຕົວອອກມາດ້ວຍຄວາມສວັສດີກໍຈິງ ແຕ່ລູກໄກ່ເຫລົ່ານັ້ນກໍສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ປາຍເລັບຕີນ ຫລືງອຍປາກເຈາະເປືອກໄຂ່ ຟັກຕົວອອກມາດ້ວຍຄວາມສວັສດີໄດ້ ຂໍ້ນັ້ນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະແມ່ໄກ່ຕຸ້ມດີ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນພຽງພໍ ຟັກດີແລ້ວ ສັນນັ້ນ.


ປຽບເໝືອນຮອຍນິ້ວມື ຮອຍນິ້ວໂປ້ໃນດ້າມມີດ ຍ່ອມປາກົຕແກ່ນາຍຊ່າງໄມ້ ຫລືລູກນ້ອງຂອງນາຍຊ່າງໄມ້ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຮູ້ຢ່າງນີ້ວ່າ: ວັນນີ້ດ້າມມີດຂອງເຮົາຫ້ຽນໄປເທົ່ານີ້ ມື້ວານນີ້ຫ້ຽນໄປເທົ່ານີ້ ຫລືມື້ຊືນຫ້ຽນໄປເທົ່ານີ້ ຄວາມຈິງແລ້ວ ເມື່ອດ້າມມີດຫ້ຽນໄປ ເຂົາກໍຮູ້ວ່າຫ້ຽນໄປເທົ່ານັ້ນ ສັນໃດ;


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ເມື່ອພິກຂຸໝັ່ນຈະເຣີນພາວະນາຢູ່ກໍສັນນັ້ນເໝືອນກັນ ເຖິງຈະບໍ່ຮູ້ຢ່າງນີ້ວ່າ: ວັນນີ້ອາສະວະຂອງເຮົາສິ້ນໄປເທົ່ານີ້ ມື້ວານນີ້ສິ້ນໄປເທົ່ານີ້ ຫລືມື້ຊືນສິ້ນໄປເທົ່ານີ້ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ເມື່ອອາສະວະສິ້ນໄປ ພິກຂຸນັ້ນກໍຮູ້ວ່າສິ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ປຽບເໝືອນເຮືອເດີນສະມຸທທີ່ເຂົາຜູກຫວາຍ ຂັນຊະໝໍແລ້ວແລ່ນໄປໃນນ້ຳຕລອດ ໖ ເດືອນ ເມື່ອເຖິງລະດູໜາວກໍເຂັນຂຶ້ນເທິງບົກ ເຄື່ອງຜູກປະຈຳເຮືອຕາກລົມແລະແດດໄວ້ ເຄື່ອງຜູກເຫລົ່ານັ້ນຖືກຝົນຊະຍ່ອມຜຸຝຸ່ຍເສຍຫາຍ ເປັນຂອງເປື່ອຍໄປໂດຍບໍ່ຍາກ ສັນໃດ;


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ເມື່ອພິກຂຸໝັ່ນຈະເຣີນພາວະນາຢູ່ ສັງໂຍຊນ໌ທັງຫລາຍຍ່ອມສງົບຣະງັບໄປໂດຍບໍ່ຍາກ ສັນນັ້ນເໝືອນກັນແລ.
46 views2 comments

Related Posts

See All

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jan 07
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏 ສາທຸ

Like

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
Jan 06
Rated 5 out of 5 stars.

🌷🙏🙏🙏🌷ໃນພຣະທັມ ຄຳສອນຂອງພຣະຕຖາຄົຕ ຂ້ານ້ອຍ

Like
bottom of page