top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ຄວາມເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ ໔ ປະກາຣ

The Buddha's words

ອັງຄຸຕຕະຣະນິກາຍ ຈະຕຸກກະນິບາຕ ໒໑/໓໔-໓໕/໓໔ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ຄວາມເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ ໔ ປະກາຣນີ້, ໔ ປະກາຣເປັນຢ່າງໃດ?


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ສັຕທັງຫລາຍ ບໍ່ມີເທົ້າກໍຕາມ, ໒ ເທົ້າກໍຕາມ, ໔ ເທົ້າກໍຕາມ, ມີຫລາຍເທົ້າກໍຕາມ, ມີຣູປຫລືບໍ່ມີຣູປກໍຕາມ, ມີສັນຍາຫລືບໍ່ມີສັນຍາກໍຕາມ, ມີສັນຍາກໍບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ມີສັນຍາກໍບໍ່ແມ່ນກໍຕາມ ມີປະມານພຽງໃດ ພຣະຕະຖາຄົຕອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸທທະ ອັນຊາວໂລກກ່າວວ່າເລີດກວ່າສັຕເຫລົ່ານັ້ນ. ຊົນເຫລົ່າໃດເຫລື້ອມໃສໃນພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຊົນເຫລົ່ານັ້ນຊື່ວ່າ ເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ ແລະວິບາກອັນເລີດຍ່ອມມີແກ່ຊົນຜູ້ເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ທັມທີ່ມີປັຈຈັຍປຸງແຕ່ງມີປະມານເທົ່າໃດ ອະຣິຍະມັຄປະກອບດ້ວຍອົງຄ໌ ໘ ເຮົາກ່າວວ່າ ເລີດກວ່າທັມເຫລົ່ານັ້ນ (ຍາວະຕາ ພິກຂະເວ ທັມມາ ສັງຂະຕາ ອະຣິໂຍ ອັຕຖັງຄິໂກ ມັຄໂຄ ເຕສັງ ອັຄຄະມັກຂາຍະຕິ). ຊົນເຫລົ່າໃດເຫລື້ອມໃສໃນອະຣິຍະມັຄປະກອບດ້ວຍອົງຄ໌ ໘ ຊົນເຫລົ່ານັ້ນຊື່ວ່າ ເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ ແລະວິບາກອັນເລີດຍ່ອມມີແກ່ຊົນຜູ້ເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ທັມທີ່ມີປັຈຈັຍປຸງແຕ່ງຫລືບໍ່ມີປັຈຈັຍປຸງແຕ່ງມີປະມານເທົ່າໃດ ວິຣາຄະຄືທັມອັນຢ່ຳຍີຄວາມເມົາ ທັມເຄື່ອງກຳຈັດຄວາມກະຫາຍ ຄວາມຖອນເສຍເຊິ່ງອາລັຍ ຄວາມເຂົ້າໄປຕັດວັຕຕະ ທັມເປັນທີ່ສິ້ນຕັນຫາ ເປັນຄວາມຄາຍກຳນັດ ເປັນຄວາມດັບ ເປັນນິພພານ ເຮົາກ່າວວ່າ ເລີດກວ່າທັມເຫລົ່ານັ້ນ (ຍາວະຕາ ພິກຂະເວ ທັມມາ ສັງຂະຕາ ວາ ອະສັງຂະຕາ ວາ ວິຣາໂຄ ເຕສັງ ອັຄຄະມັກຂາຍະຕິ ຍະທິທັງ ມະທະນິມມະທະໂນ ປິປາສະວິນະໂຍ ອາລະຍະສະມຸຄຄາໂຕ ວັຕຕູປັຈເສໂທ ຕັນຫັກຂະໂຍ ວິຣາໂຄ ນິໂຣໂທ ນິພ-ພານັງ). ຊົນເຫລົ່າໃດເຫລື້ອມໃສໃນວິຣາຄະ ຊົນເຫລົ່ານັ້ນຊື່ວ່າ ເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ ແລະວິບາກອັນເລີດຍ່ອມມີແກ່ຊົນຜູ້ເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ໝູ່ກໍດີ ຄະນະກໍດີ ມີປະມານເທົ່າໃດ ສົງຄ໌ສາວົກຂອງຕະຖາຄົຕໄດ້ແກ່ ຄູ່ແຫ່ງບຸຣຸສ ໔ ຄູ່ ນັບຮຽງຕົວໄດ້ ໘ ບຸຣຸສ ຄືສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ເປັນຜູ້ຄວນຂອງຄຳນັບ, ເປັນຜູ້ຄວນຂອງຕ້ອນຮັບ, ເປັນຜູ້ຄວນຂອງທຳບຸນຍ໌, ເປັນຜູ້ຄວນທຳອັນຊະລີ, ເປັນນາບຸນຍ໌ຂອງໂລກ ບໍ່ມີນາບຸນຍ໌ອື່ນຍິ່ງກວ່າ ເຮົາກ່າວວ່າ ເລີດກວ່າໝູ່ຫລືຄະນະເຫລົ່ານັ້ນ. ຊົນເຫລົ່າໃດເຫລື້ອມໃສໃນສົງຄ໌ ຊົນເຫລົ່ານັ້ນຊື່ວ່າ ເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ ແລະວິບາກອັນເລີດຍ່ອມມີແກ່ຊົນຜູ້ເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ຄວາມເຫລື້ອມໃສໃນສິ່ງທີ່ເລີດ ໔ ປະກາຣນີ້ແລ.


ບຸນຍ໌ທີ່ເລີດ ອາຍຸ ວັນນະ ຍົສ ກຽດຕິຄຸນ ສຸຂ ແລະພະລະອັນເລີດ ຍ່ອມຈະເຣີນແກ່ບຸຄຄົລຜູ້ຮູ້ແຈ້ງເຊິ່ງທັມອັນເລີດ ເຫລື້ອມໃສໂດຍຄວາມເປັນຂອງເລີດ ເຫລື້ອມໃສໃນພຣະພຸທທະເຈົ້າຜູ້ເລີດ ຜູ້ເປັນທັກຂິເນີຍຍະບຸຄຄົລຊັ້ນຢ້ຽມ, ເຫລື້ອມໃສໃນພຣະທັມອັນເລີດເຊິ່ງເປັນທັມອັນປາສະຈາກຣາຄະ ສງົບແລະເປັນສຸຂ, ເຫລື້ອມໃສໃນພຣະສົງຄ໌ຜູ້ເລີດ ເຊິ່ງເປັນບຸນຍະເຂຕຊັ້ນຢ້ຽມ ຖວາຍທານໃນທ່ານຜູ້ເລີດນັ້ນ ຜູ້ມີປັນຍາຕັ້ງໝັ້ນແລ້ວໃນທັມອັນເລີດ ໃຫ້ທານແກ່ທ່ານຜູ້ເປັນບຸນຍະເຂຕອັນເລີດ ຈະເກີດເປັນເທວະດາຫລືມະນຸສກໍຕາມ ຍ່ອມເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ເລີດບັນເທິງຢູ່.
80 views1 comment

1 commento

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
Ospite
18 mar
Valutazione 5 stelle su 5.

🙏🙏🙏ສາທຸຂ້ານ້ອຍ

Mi piace
bottom of page