top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ທັມປະຣິຍາຍທີ່ຄວນນ້ອມເຂົ້າມາໃນຕົນ

Updated: Jan 10

The Buddha's words

ສັງຍຸຕຕະນິກາຍ ມະຫາວາຣະວັຄ ໑໙/໓໕໓-໓໕໖/໑໔໕໔-໑໔໖໘ສມັຍໜຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄສະເດັຈທ່ຽວຈາຣິກໄປໃນໂກສົລຊົນບົທພ້ອມດ້ວຍພິກຂຸສົງຄ໌ໝູ່ໃຫຍ່ ສະເດັຈເຖິງພຣາມມະນະຄາມຂອງຊາວໂກສົລຊື່ ເວລຸທະວາຣະ.


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີຊາວເວລຸທະວາຣະໄດ້ສະດັບຂ່າວວ່າ ພຣະສະມະນະໂຄດົມຜູ້ເປັນໂອຣົສຂອງເຈົ້າສາກະຍະ ສະເດັຈອອກຜະນວດຈາກສາກະຍະສະກຸລ ສະເດັຈທ່ຽວຈາຣິກໄປໃນໂກສົລຊົນບົທພ້ອມດ້ວຍພິກຂຸສົງຄ໌ໝູ່ໃຫຍ່ ສະເດັຈເຖິງເວລຸທະວາຣະຄາມແລ້ວ ກໍກິຕຕິສັພອັນງາມຂອງທ່ານພຣະໂຄດົມພຣະອົງຄ໌ນັ້ນຂະຈອຣໄປຢ່າງນີ້ວ່າ:


ເພາະເຫຕຢ່າງນີ້ໆ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄພຣະອົງຄ໌ນັ້ນ ເປັນພຣະອະຣະຫັນຕ໌ ຕຣັສຮູ້ເອງໂດຍຊອບ ເຖິງພ້ອມດ້ວຍວິຊຊາແລະຈະຣະນະ ສະເດັຈໄປດີແລ້ວ ຊົງຮູ້ແຈ້ງໂລກ ເປັນສາຣະຖີຝຶກບຸຣຸສທີ່ຄວນຝຶກບໍ່ມີໃຜຍິ່ງກວ່າ ເປັນສາສດາຂອງເທວະດາແລະມະນຸສທັງຫລາຍ ເປັນຜູ້ເບີກບານແລ້ວ ເປັນຜູ້ຈຳແນກທັມ. ພຣະສະມະນະໂຄດົມພຣະອົງຄ໌ນັ້ນ ຊົງກະທຳໂລກນີ້ພ້ອມທັງເທວະໂລກ ມາຣໂລກ ພຣົມມະໂລກໃຫ້ແຈ້ງຊັດດ້ວຍພຣະປັນຍາອັນຍິ່ງເອງແລ້ວ ຊົງສອນໝູ່ສັຕ ພ້ອມທັງສະມະນະພຣາມ ເທວະດາແລະມະນຸສໃຫ້ຮູ້ຕາມ ພຣະອົງຄ໌ຊົງສະແດງທັມງາມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ງາມໃນທ່າມກາງ ງາມໃນທີ່ສຸດ ຊົງປະກາສພຣົມມະຈັນຍ໌ພ້ອມທັງອັຕຖະ ພ້ອມທັງພະຍັນຊະນະ ບໍຣິສຸທ ບໍຣິບູນສິ້ນເຊິງ ກໍກາຣໄດ້ເຫັນພຣະອະຣະຫັນຕ໌ເຫັນປານນັ້ນເປັນກາຣດີ.


ຄັ້ງນັ້ນ ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີຊາວເວລຸທະວາຣະຄາມໄດ້ເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄເຖິງທີ່ປະທັບ ບາງພວກອະພິວາທພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ບາງພວກໄດ້ປາສັຍກັບພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ບາງພວກປະນົມມືອັນຊະລີໄປທາງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ບາງພວກປະກາສຊື່ແລະໂຄຕໃນສຳນັກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄແລ້ວນັ່ງໃນທີ່ຄວນສ່ວນຂ້າງໜຶ່ງ ຄັນແລ້ວໄດ້ກຣາບທູລພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄວ່າ:


ຂ້າແຕ່ພຣະໂຄດົມຜູ້ຈະເຣີນ! ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍມີຄວາມປາຖນາ ມີຄວາມພໍໃຈ ມີຄວາມປະສົງຢ່າງນີ້ໆວ່າ ຂໍເຮົາທັງຫລາຍຈົ່ງແອອັດໄປດ້ວຍບຸຕຢູ່ຄອງເຮືອນ ໄດ້ລູບທາແກ່ນຈັນທີ່ເຂົານຳມາຈາກແຄວ້ນກາສີ ໄດ້ປະດັບມາລາຂອງຫອມແລະເຄື່ອງລູບທາ ມີຄວາມຍິນດີເງິນແລະຄຳ ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຂໍໄດ້ເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິໂລກສວັນ. ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍຈະແອອັດໄປດ້ວຍບຸຕຢູ່ຄອງເຮືອນ ໄດ້ລູບທາແກ່ນຈັນທີ່ເຂົານຳມາຈາກແຄວ້ນກາສີ ໄດ້ປະດັບມາລາຂອງຫອມແລະເຄື່ອງລູບທາ ຍິນດີເງິນແລະຄຳ ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິໂລກສວັນໄດ້ດ້ວຍປະກາຣໃດ ຂໍທ່ານພຣະໂຄດົມໂປດຊົງສະແດງທັມດ້ວຍປະກາຣນັ້ນແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍຜູ້ມີຄວາມປາຖນາ ມີຄວາມພໍໃຈ ມີຄວາມປະສົງຢ່າງນັ້ນໆເຖີດ.ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີຊາວເວລຸທະວາຣະຄາມທູລຮັບພຣະດຳຣັສພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄແລ້ວ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄໄດ້ຕຣັສວ່າ:


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ທັມປະຣິຍາຍທີ່ຄວນນ້ອມເຂົ້າມາໃນຕົນເປັນຢ່າງໃດ?


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ອະຣິຍະສາວົກໃນທັມວິນັຍນີ້ ຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ ເຮົາຢາກເປັນຢູ່ ບໍ່ຢາກຕາຍ ຮັກສຸຂ ລັງກຽດທຸກຂ໌ ຜູ້ໃດຈະປົງຊີວິຕຂອງເຮົາຜູ້ຢາກເປັນຢູ່ ບໍ່ຢາກຕາຍ ຮັກສຸຂ ລັງກຽດທຸກຂ໌ ຂໍ້ນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາເລີຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາຈະປົງຊີວິຕຂອງຜູ້ອື່ນຜູ້ຢາກເປັນຢູ່ ບໍ່ຢາກຕາຍ ຮັກສຸຂ ລັງກຽດທຸກຂ໌ ຂໍ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ທັມຂໍ້ນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາຈະປະກອບຜູ້ອື່ນໄວ້ດ້ວຍທັມຂໍ້ນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ. ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ແລ້ວ ຕົນເອງຍ່ອມງົດເວັ້ນຈາກປານາຕິບາຕດ້ວຍ, ຊັກຊວນຜູ້ອື່ນໃຫ້ງົດເວັ້ນຈາກປານາຕິບາຕດ້ວຍ, ກ່າວສັນລະເສີນຄຸນແຫ່ງກາຣງົດເວັ້ນຈາກປານາຕິບາຕດ້ວຍ, ກາຍສະມາຈາຣຂອງອະຣິຍະສາວົກນັ້ນຍ່ອມບໍຣິສຸທໂດຍສ່ວນສາມຢ່າງນີ້.


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ອີກປະກາຣໜຶ່ງ ອະຣິຍະສາວົກຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ ຜູ້ໃດຖືເອົາສິ່ງຂອງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ດ້ວຍອາກາຣແຫ່ງຂະໂມຍ ຂໍ້ນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາເລີຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາຈະຖືເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຜູ້ອື່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ດ້ວຍອາກາຣແຫ່ງຂະໂມຍ ຂໍ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ທັມຂໍ້ນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາຈະປະກອບຜູ້ອື່ນໄວ້ດ້ວຍທັມຂໍ້ນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ. ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ແລ້ວ ຕົນເອງຍ່ອມງົດເວັ້ນຈາກອະທິນນາທານດ້ວຍ, ຊັກຊວນຜູ້ອື່ນໃຫ້ງົດເວັ້ນຈາກອະທິນນາທານດ້ວຍ, ກ່າວສັນລະເສີນຄຸນແຫ່ງກາຣງົດເວັ້ນຈາກອະທິນນາທານດ້ວຍ, ກາຍສະມາຈາຣຂອງອະຣິຍະສາວົກນັ້ນຍ່ອມບໍຣິສຸທໂດຍສ່ວນສາມຢ່າງນີ້.


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ອີກປະກາຣໜຶ່ງ ອະຣິຍະສາວົກຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ ຜູ້ໃດປະພຶດຜິດໃນພັລຍາຂອງເຮົາ ຂໍ້ນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາເລີຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາຈະປະພຶດຜິດໃນພັລຍາຂອງຜູ້ອື່ນ ຂໍ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ທັມຂໍ້ນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາຈະປະກອບຜູ້ອື່ນໄວ້ດ້ວຍທັມຂໍ້ນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ. ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ແລ້ວ ຕົນເອງຍ່ອມງົດເວັ້ນຈາກກາເມສຸມິຈສາຈາຣດ້ວຍ, ຊັກຊວນຜູ້ອື່ນໃຫ້ງົດເວັ້ນຈາກກາເມສຸມິຈສາຈາຣດ້ວຍ, ກ່າວສັນລະເສີນຄຸນແຫ່ງກາຣງົດເວັ້ນຈາກກາເມສຸມິຈສາຈາຣດ້ວຍ, ກາຍສະມາຈາຣຂອງອະຣິຍະສາວົກນັ້ນຍ່ອມບໍຣິສຸທໂດຍສ່ວນສາມຢ່າງນີ້.


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ອີກປະກາຣໜຶ່ງ ອະຣິຍະສາວົກຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ ຜູ້ໃດຈະທຳລາຍປະໂຍຊນ໌ຂອງເຮົາດ້ວຍກາຣກ່າວຕົວະ ຂໍ້ນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາເລີຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາຈະທຳລາຍປະໂຍຊນ໌ຂອງຜູ້ອື່ນດ້ວຍກາຣກ່າວຕົວະ ຂໍ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ທັມຂໍ້ນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາຈະປະກອບຜູ້ອື່ນໄວ້ດ້ວຍທັມຂໍ້ນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ. ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ແລ້ວ ຕົນເອງຍ່ອມງົດເວັ້ນຈາກມຸສາວາທດ້ວຍ, ຊັກຊວນຜູ້ອື່ນໃຫ້ງົດເວັ້ນຈາກມຸສາວາທດ້ວຍ, ກ່າວສັນລະເສີນຄຸນແຫ່ງກາຣງົດເວັ້ນຈາກມຸສາວາທດ້ວຍ, ວະຈີສະມາຈາຣຂອງອະຣິຍະສາວົກນັ້ນຍ່ອມບໍຣິສຸທໂດຍສ່ວນສາມຢ່າງນີ້.


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ອີກປະກາຣໜຶ່ງ ອະຣິຍະສາວົກຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ ຜູ້ໃດຈະຍຸຍົງໃຫ້ເຮົາແຕກຈາກມິຕດ້ວຍຄຳສໍ່ສຽດ ຂໍ້ນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາເລີຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາຈະຍຸຍົງໃຫ້ຜູ້ອື່ນແຕກຈາກມິຕດ້ວຍຄຳສໍ່ສຽດ ຂໍ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ທັມຂໍ້ນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາຈະປະກອບຜູ້ອື່ນໄວ້ດ້ວຍທັມຂໍ້ນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ. ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ແລ້ວ ຕົນເອງຍ່ອມງົດເວັ້ນຈາກປິສຸນາວາຈາດ້ວຍ, ຊັກຊວນຜູ້ອື່ນໃຫ້ງົດເວັ້ນຈາກປິສຸນາວາຈາດ້ວຍ, ກ່າວສັນລະເສີນຄຸນແຫ່ງກາຣງົດເວັ້ນຈາກປິສຸນາວາຈາດ້ວຍ, ວະຈີສະມາຈາຣຂອງອະຣິຍະສາວົກນັ້ນຍ່ອມບໍຣິສຸທໂດຍສ່ວນສາມຢ່າງນີ້.


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ອີກປະກາຣໜຶ່ງ ອະຣິຍະສາວົກຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ ຜູ້ໃດຈະເວົ້າກັບເຮົາດ້ວຍຄຳຫຍາບ ຂໍ້ນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາເລີຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາຈະເວົ້າກັບຜູ້ອື່ນດ້ວຍຄຳຫຍາບ ຂໍ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ທັມຂໍ້ນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາຈະປະກອບຜູ້ອື່ນໄວ້ດ້ວຍທັມຂໍ້ນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ. ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ແລ້ວ ຕົນເອງຍ່ອມງົດເວັ້ນຈາກຜະຣຸສະວາຈາດ້ວຍ, ຊັກຊວນຜູ້ອື່ນໃຫ້ງົດເວັ້ນຈາກຜະຣຸສະວາຈາດ້ວຍ, ກ່າວສັນລະເສີນຄຸນແຫ່ງກາຣງົດເວັ້ນຈາກຜະຣຸສະວາຈາດ້ວຍ, ວະຈີສະມາຈາຣຂອງອະຣິຍະສາວົກນັ້ນຍ່ອມບໍຣິສຸທໂດຍສ່ວນສາມຢ່າງນີ້.


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ອີກປະກາຣໜຶ່ງ ອະຣິຍະສາວົກຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ວ່າ ຜູ້ໃດຈະເວົ້າກັບເຮົາດ້ວຍຄຳສັມຜັປປະລາປະ ຂໍ້ນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາເລີຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາຈະເວົ້າກັບຜູ້ອື່ນດ້ວຍຄຳສັມຜັປປະລາປະ ຂໍ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ທັມຂໍ້ນັ້ນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ທັມຂໍ້ໃດບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ພໍໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາຈະປະກອບຜູ້ອື່ນໄວ້ດ້ວຍທັມຂໍ້ນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ. ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນພິຈາຣະນາເຫັນດັ່ງນີ້ແລ້ວ ຕົນເອງຍ່ອມງົດເວັ້ນຈາກສັມຜັປປະລາປະດ້ວຍ, ຊັກຊວນຜູ້ອື່ນໃຫ້ງົດເວັ້ນຈາກສັມຜັປປະລາປະດ້ວຍ, ກ່າວສັນລະເສີນຄຸນແຫ່ງກາຣງົດເວັ້ນຈາກສັມຜັປປະລາປະດ້ວຍ, ວະຈີສະມາຈາຣຂອງອະຣິຍະສາວົກນັ້ນຍ່ອມບໍຣິສຸທໂດຍສ່ວນສາມຢ່າງນີ້.


ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນປະກອບດ້ວຍຄວາມເຫລື້ອມໃສອັນບໍ່ຫວັ່ນໄຫວໃນພຣະພຸທທະເຈົ້າວ່າ:

ເພາະເຫຕຢ່າງນີ້ໆ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ພຣະອົງຄ໌ນັ້ນ ເປັນພຣະອະຣະຫັນຕ໌, ຕຣັສຮູ້ເອງໂດຍຊອບ,

ເຖິງພ້ອມດ້ວຍວິຊຊາແລະຈະຣະນະ, ສະເດັຈໄປດີແລ້ວ, ຊົງຮູ້ແຈ້ງໂລກ, ເປັນສາຣະຖີຝຶກບຸຣຸສທີ່ຄວນຝຶກໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີໃຜຍິ່ງກວ່າ, ເປັນສາສດາຂອງເທວະດາແລະມະນຸສທັງຫລາຍ, ເປັນຜູ້ເບີກບານແລ້ວ,

ເປັນຜູ້ຈຳແນກທັມ ດັ່ງນີ້.


ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນປະກອບດ້ວຍຄວາມເຫລື້ອມໃສອັນບໍ່ຫວັ່ນໄຫວໃນພຣະທັມວ່າ:

ພຣະທັມເປັນສິ່ງທີ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ, ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ສຶກສາແລະປະຕິບັຕຍ່ອມເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ເປັນສິ່ງທີ່ປະຕິບັຕໄດ້ແລະໃຫ້ຜົລໄດ້ບໍ່ຈໍາກັດກາລ, ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນກ່າວກັບຜູ້ອື່ນວ່າ ທ່ານຈົ່ງມາເບິ່ງເຖີດ, ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນນ້ອມເຂົ້າມາໃສ່ຕົວ, ເປັນສິ່ງທີ່ວິນຍູຊົນຍ່ອມຮູ້ໄດ້ສະເພາະຕົນ ດັ່ງນີ້.


ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນປະກອບດ້ວຍຄວາມເຫລື້ອມໃສອັນບໍ່ຫວັ່ນໄຫວໃນພຣະສົງຄ໌ວ່າ:

ສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ເປັນຜູ້ປະຕິບັຕດີແລ້ວ, ສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ

ເປັນຜູ້ປະຕິບັຕຕົງແລ້ວ, ສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ເປັນຜູ້ປະຕິບັຕຊອບແລ້ວ,

ສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ເປັນຜູ້ປະຕິບັຕສົມຄວນແລ້ວ, ໄດ້ແກ່ບຸຄຄົລເຫລົ່ານີ້ຄື:

ຄູ່ແຫ່ງບຸຣຸສສີ່ຄູ່ ນັບຮຽງຕົວໄດ້ ໘ ບຸຣຸສ ນັ້ນແຫລະຄືສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ,

ເປັນສົງຄ໌ຄວນແກ່ສັກກາຣະທີ່ເຂົານຳມາບູຊາ, ເປັນສົງຄ໌ຄວນແກ່ສັກກາຣະທີ່ເຂົາຈັດໄວ້ຕ້ອນຮັບ,

ເປັນສົງຄ໌ຄວນຮັບທັກຂິນາທານ, ເປັນສົງຄ໌ທີ່ບຸຄຄົລທົ່ວໄປຄວນທຳອັນຊະລີ, ເປັນສົງຄ໌ທີ່ເປັນນາບຸນຍ໌ຂອງໂລກ ບໍ່ມີນາບຸນຍ໌ອື່ນຍິ່ງກວ່າ ດັ່ງນີ້.

ເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍສີລທີ່ພຣະອະຣິຍະເຈົ້າໃຄ່ແລ້ວ ບໍ່ຂາດ ບໍ່ທະລຸ ບໍ່ດ່າງ ບໍ່ພ້ອຍ ເປັນອິສສະຣະ ວິນຍູຊົນສັນລະເສີນ ບໍ່ມີອັນໃດຄອບງຳ ເປັນໄປເພື່ອສະມາທິ.


ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີທັງຫລາຍ! ເມື່ອໃດ ອະຣິຍະສາວົກປະກອບດ້ວຍສັທທັມ ໗ ປະກາຣເຫລົ່ານີ້ ແລະດ້ວຍຖານະອັນເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຫວັງ ໔ ປະກາຣເຫລົ່ານີ້ ເມື່ອນັ້ນ ອະຣິຍະສາວົກນັ້ນຫວັງຢູ່ ຍ່ອມພະຍາກອນຕົນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ວ່າ ເຮົາມີນະຣົກສິ້ນແລ້ວ ມີກຳເນີດດິຣັຈສານສິ້ນແລ້ວ ມີເປຕວິສັຍສິ້ນແລ້ວ ມີອະບາຍ ທຸຄະຕິ ວິນິບາຕສິ້ນແລ້ວ ເຮົາເປັນໂສດາບັນ ມີຄວາມບໍ່ຕົກຕ່ຳເປັນທັມມະດາ ເປັນຜູ້ທ່ຽງແທ້ທີ່ຈະຕຣັສຮູ້ໃນເບື້ອງໜ້າ.


ເມື່ອພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຕຣັສຢ່າງນີ້ແລ້ວ ພຣາມແລະຄະຫະບໍດີຊາວເວລຸທະວາຣະຄາມໄດ້ກຣາບທູລພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄວ່າ:


ຂ້າແຕ່ພຣະໂຄດົມຜູ້ຈະເຣີນ! ພາສິຕຂອງພຣະອົງຄ໌ແຈ່ມແຈ້ງຫລາຍ ຂ້າແຕ່ພຣະໂຄດົມຜູ້ຈະເຣີນ ພາສິຕຂອງພຣະອົງຄ໌ແຈ່ມແຈ້ງຫລາຍ ພຣະອົງຄ໌ຊົງປະກາສທັມໂດຍອະເນກປະຣິຍາຍ ປຽບເໝືອນຫງາຍຂອງທີ່ຂວ້ຳ ເປີດຂອງທີ່ປິດ ບອກທາງແກ່ຄົນຫລົງທາງ ຫລືຕາມປະທີບໄວ້ໃນທີ່ມືດດ້ວຍຫວັງວ່າ ຄົນມີຈັກຂຸຈັກເຫັນຣູປໄດ້ສັນນັ້ນ ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍຂໍເຖິງທ່ານພຣະໂຄດົມກັບທັງພຣະທັມແລະພຣະພິກຂຸສົງຄ໌ວ່າເປັນສະຣະນະ ຂໍທ່ານພຣະໂຄດົມໂປດຊົງຈຳພວກຂ້ານ້ອຍວ່າ ເປັນອຸປາສົກຜູ້ເຖິງສະຣະນະຕະຫລອດຊີວິຕຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
70 views2 comments

2 comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Invitado
24 nov 2023
Obtuvo 5 de 5 estrellas.

ສາທຸຂ້ານ້ອຍ

Me gusta

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
28 sept 2023
Obtuvo 5 de 5 estrellas.

🙏🙏🙏ໃນພຣະທັມ ຂອງພຣະສາສດາ ຂ້ານ້ອຍ

Me gusta
bottom of page