top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ນາງຍັກຂິນີປາຖນາຈະຟັງທັມ

ສັງຍຸຕຕະນິກາຍ ສະຄາຖະວັຄ ໑໕/໒໕໒-໒໕໓/໘໒໒-໘໒໕


Photo by Johannes Plenio on Unsplash


ສມັຍໜຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄປະທັບຢູ່ໃນພຣະວິຫາຣເຊຕະວັນ ອາຣາມຂອງທ່ານອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີ ເຂຕພຣະນະຄອຣສາວັຕຖີ.

ສມັຍນັ້ນແລ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຊົງຍັງພິກຂຸທັງຫລາຍໃຫ້ເຫັນແຈ້ງ ໃຫ້ສະມາທານ ໃຫ້ອາດຫານ ໃຫ້ຣ່າເຣິງດ້ວຍທັມມິກະຖາອັນປະຕິສັງຍຸຕ(ອັນເນື່ອງດ້ວຍ) ນິພພານ. ພິກຂຸເຫລົ່ານັ້ນຕັ້ງໃຈມະນະສິກາຣ ປະມວນໄວ້ດ້ວຍໃຈທັງໝົດ ງ່ຽງໂສຕະລົງສະດັບທັມ.


ຄັ້ງນັ້ນແລ ນາງຍັກຂິນີຜູ້ເປັນມາຣດາຂອງປຸນັພພະສຸ ປອບບຸຕນ້ອຍຢ່າງນີ້ວ່າ:


ນິ້ງເສຍເຖີດລູກອຸຕຕຣາ! ນິ້ງເສຍເຖີດລູກປຸນັພພະສຸ! ຈົນກວ່າແມ່ຈະຟັງທັມຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າຜູ້ປະເສີດຜູ້ເປັນພຣະສາສດາຈົບ. ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຕຣັສນິພພານອັນເປັນເຄື່ອງເປື້ອງຕົນເສຍຈາກກິເລສເຄື່ອງຜູກມັດທັງປວງ ເວລາທີ່ປາຖນາໃນທັມນັ້ນຈະລ່ວງເລີຍແມ່ໄປເສຍ.


ລູກຂອງຕົນເປັນທີ່ຮັກໃນໂລກ,

ຜົວຂອງຕົນເປັນທີ່ຮັກໃນໂລກ,

ແຕ່ຄວາມປາຖນາໃນທັມນັ້ນເປັນທີ່ຮັກຂອງແມ່ຍິ່ງກວ່າລູກແລະຜົວນັ້ນ ເພາະລູກຫລືຜົວທີ່ຮັກຍ່ອມປົດເປື້ອງຈາກທຸກຂ໌ບໍ່ໄດ້ເໝືອນກາຣຟັງທັມຍ່ອມປົດເປື້ອງເຫລົ່າສັຕຈາກທຸກຂ໌ໄດ້. ໃນເມື່ອໂລກອັນທຸກຂ໌ອ້ອມລ້ອມແລ້ວດ້ວຍຊະຣາແລະມະຣະນະ ແມ່ປາຖນາຈະຟັງທັມທີ່ພຣະພຸທທະເຈົ້າຕຣັສຮູ້ດ້ວຍພຣະປັນຍາອັນຍິ່ງ ເພື່ອພົ້ນຈາກຊະຣາແລະມະຣະນະ ຈົ່ງນິ້ງເສຍເຖີດລູກປຸນັພພະສຸ!


ປຸນັພພະສຸເວົ້າວ່າ:


ໂດຍແມ່! ລູກຈັກບໍ່ເວົ້າ

ອຸຕຕຣານ້ອງສາວຂອງລູກກໍຈັກເປັນຜູ້ນິ້ງ

ເຊີນແມ່ຟັງທັມຢ່າງດຽວ ກາຣຟັງພຣະສັທທັມນຳຄວາມສຸຂມາໃຫ້.


ແມ່! ເຮົາບໍ່ຮູ້ພຣະສັທທັມຈຶ່ງໄດ້ທ່ຽວໄປລຳບາກ

ພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະອົງຄ໌ນີ້ ເປັນຜູ້ທຳຄວາມສະວ່າງສະໄຫວແກ່ເທວະດາແລະມະນຸສຜູ້ລຸ່ມຫລົງ ມີພຣະສະຣີຣະຄັ້ງສຸດທ້າຍ ມີພຣະຈັກຂຸສະແດງທັມຢູ່.


ນາງຍັກຂິນີເວົ້າວ່າ:


ໜ້າຊື່ນຊົມຫລາຍ ລູກຜູ້ນອນເທິງເອິກຂອງແມ່ເປັນຄົນສລາດ ລູກຂອງແມ່ຍ່ອມຮັກໃຄ່ພຣະທັມອັນບໍຣິສຸທຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າຜູ້ປະເສີດ.


ປຸນັພພະສຸ! ເຈົ້າຈົ່ງມີຄວາມສຸຂເຖີດ ວັນນີ້ແມ່ເປັນຜູ້ຍ່າງຂຶ້ນໄປໃນພຣະສາສນາ ແມ່ແລະເຈົ້າເຫັນອະຣິຍະສັຈແລ້ວ ແມ່ນແຕ່ອຸຕຕຣາກໍຈົ່ງຟັງແມ່ເຖີດ.
64 views2 comments

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Feb 09
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏 ສາທຸ

Like

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
Feb 08
Rated 5 out of 5 stars.

🌷🙏🙏🙏🌷ໃນພຣະທັມຄຳສອນອັນປະເສີດຂ້ານ້ອຍ

Like
bottom of page