top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ບຸຄຄົລຜູ້ມືດມາແລ້ວ ມືດຕໍ່ໄປ, ບຸຄຄົລຜູ້ມືດມາແລ້ວ ກັບສວ່າງໄປ...

The Buddha's Words

ສັງຍຸຕຕະນິກາຍ ສະຄາຖະວັຄ ໑໕/໑໑໖-໑໑໙/໓໙໓-໓໙໘


Photo by Dulana Kodithuwakku on Unsplash


ສມັຍໜຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄປະທັບຢູ່ທີ່ພຣະເຊຕະວັນ ອາຣາມຂອງທ່ານອະນາຖະບິນດິກະເສດຖີ ເຂຕພຣະນະຄອຣສາວັຕຖີ.


ຄັ້ງນັ້ນແລ ພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົລສະເດັຈເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄເຖິງທີ່ປະທັບ ຄັນແລ້ວຊົງຖວາຍອະພິວາທພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄ ແລ້ວໄດ້ປະທັບນັ່ງໃນທີ່ຄວນສ່ວນຂ້າງໜຶ່ງ. ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄໄດ້ຕຣັສກັບພຣະເຈົ້າປະເສນທິໂກສົລຜູ້ປະທັບນັ່ງໃນທີ່ຄວນສ່ວນຂ້າງໜຶ່ງວ່າ:


ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລ ໔ ຈຳພວກນີ້ ມີປາກົຕຢູ່ໃນໂລກ, ໔ ຈຳພວກເປັນຢ່າງໃດ?ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລຜູ້ມືດມາແລ້ວມືດຕໍ່ໄປເປັນຢ່າງໃດ?

ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລບາງຄົນໃນໂລກນີ້ ເກີດໃນຕະກຸລຕ່ຳ ຄືໃນຕະກຸລຈັນທາລ ໃນຕະກຸລຈັກສານ ໃນຕະກຸລພານ ໃນຕະກຸລຊ່າງຣົຖ ຫລືໃນຕະກຸລຄົນເທຂີ້ເຫຍື່ອ ເຊິ່ງຂັດສົນ ມີເຂົ້ານ້ຳ ໂພຊະນາຫາຣໜ້ອຍ ມີອາຊີພຝືດເຄືອງ ເປັນຕະກຸລທີ່ຫາອາຫາຣແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໄດ້ໂດຍຍາກ ແລະເຂົາເປັນຄົນມີຜິວພັນຊາມ ບໍ່ໜ້າເບິ່ງ ບໍ່ໜ້າຊົມ ເຕ້ຍຄ່ອມ ມີອາພາທຫລາຍ ເປັນຄົນຕາບອດ ເປັນງ້ອຍ ເປັນຄົນກະຈອກຫລືເປັນຄົນເປ້ຍລ່ອຍ ມັກຫາເຂົ້ານ້ຳ ຜ້າ ຍານພາຫະນະ ດອກໄມ້ ຂອງຫອມ ເຄື່ອງລູບທາ ທີ່ນອນ ທີ່ຢູ່ອາສັຍ ແລະປະທີປໂຄມໄຟບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ເຂົາຊ້ຳປະພຶຕກາຍທຸຈະຣິຕ ວະຈີທຸຈະຣິຕ ມະໂນທຸຈະຣິຕ ຄັນເຂົາປະພຶຕກາຍທຸຈະຣິຕ ວະຈີທຸຈະຣິຕ ມະໂນທຸຈະຣິຕແລ້ວ ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງອະບາຍ ທຸຄະຕິ ວິນິບາຕ ນະຣົກ.


ມະຫາຣາຊ! ປຽບເໝືອນບຸຣຸສໄປຈາກຄວາມມືດທຶບສູ່ຄວາມມືດທຶບ ຫລືໄປຈາກຄວາມມືດມົວສູ່ຄວາມມືດມົວ ຫລືໄປຈາກໂລຫິຕອັນມີມົລທິນສູ່ໂລຫິຕອັນມີມົລທິນ ສັນໃດ, ມະຫາຣາຊ ຕະຖາຄົຕກ່າວບຸຄຄົລນີ້ມີອຸປະມັຍສັນນັ້ນ. ມະຫາຣາຊ ບຸຄຄົລຜູ້ມືດມາແລ້ວມືດຕໍ່ໄປເປັນຢ່າງນີ້ແລ.


ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລຜູ້ມືດມາແລ້ວກັບສວ່າງໄປເປັນຢ່າງໃດ?

ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລບາງຄົນໃນໂລກນີ້ ເກີດໃນຕະກຸລຕ່ຳ ຄືໃນຕະກຸລຈັນທາລ ໃນຕະກຸລຈັກສານ ໃນຕະກຸລພານ ໃນຕະກຸລຊ່າງຣົຖ ຫລືໃນຕະກຸລຄົນເທຂີ້ເຫຍື່ອ ເຊິ່ງຂັດສົນ ມີເຂົ້ານ້ຳ ໂພຊະນາຫາຣໜ້ອຍ ມີອາຊີພຝືດເຄືອງ ເປັນຕະກຸລທີ່ຫາອາຫາຣແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໄດ້ໂດຍຍາກ ແລະເຂົາເປັນຄົນມີຜິວພັນຊາມ ບໍ່ໜ້າເບິ່ງ ບໍ່ໜ້າຊົມ ເຕ້ຍຄ່ອມ ມີອາພາທຫລາຍ ເປັນຄົນຕາບອດ ເປັນງ້ອຍ ເປັນຄົນກະຈອກຫລືເປັນຄົນເປ້ຍລ່ອຍ ມັກຫາເຂົ້ານ້ຳ ຜ້າ ຍານພາຫະນະ ດອກໄມ້ ຂອງຫອມ ເຄື່ອງລູບທາ ທີ່ນອນ ທີ່ຢູ່ອາສັຍ ແລະປະທີປໂຄມໄຟບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ແຕ່ເຂົາປະພຶຕກາຍສຸຈະຣິຕ ວະຈີສຸຈະຣິຕ ມະໂນສຸຈະຣິຕ ຄັນເຂົາປະພຶຕກາຍສຸຈະຣິຕ ວະຈີສຸຈະຣິຕ ມະໂນສຸຈະຣິຕແລ້ວ ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິໂລກສວັນ.


ມະຫາຣາຊ! ປຽບເໝືອນບຸຣຸສຂຶ້ນຈາກແຜ່ນດິນສູ່ບັລລັງກ໌ ຫລືຂຶ້ນຈາກບັລລັງກ໌ສູ່ຫລັງມ້າ ຫລືຂຶ້ນຈາກຫລັງມ້າສູ່ຄໍຊ້າງ ຫລືຂຶ້ນຈາກຄໍຊ້າງສູ່ປາສາທ ສັນໃດ, ມະຫາຣາຊ ຕະຖາຄົຕກ່າວບຸຄຄົລນີ້ມີອຸປະມັຍສັນນັ້ນ. ມະຫາຣາຊ ບຸຄຄົລຜູ້ມືດມາແລ້ວກັບສວ່າງໄປເປັນຢ່າງນີ້ແລ.


ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລຜູ້ສວ່າງມາແລ້ວກັບມືດໄປເປັນຢ່າງໃດ?

ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລບາງຄົນໃນໂລກນີ້ ເກີດໃນຕະກຸລສູງ ຄືໃນຕະກຸລຂັຕຕິຍະມະຫາສາລ ຫລືໃນຕະກຸລພຣາມນ໌ມະຫາສາລ ຫລືໃນຕະກຸລຄະຫະບໍດີມະຫາສາລ ຮັ່ງມີ ມີຊັພຍ໌ຫລາຍ ມີໂພຄະສົມບັຕຫລາຍ ມີຄຳແລະເງິນມາກມາຍ ມີຂອງໃຊ້ໜ້າປຶ້ມໃຈມາກມາຍ ມີຊັພຍ໌ຄືເຂົ້າເປືອກມາກມາຍ ແລະເຂົາເປັນຄົນມີຣູປງາມ ໜ້າເບິ່ງໜ້າຊົມ ປະກອບດ້ວຍຄວາມງາມແຫ່ງຜິວພັນເປັນຢ້ຽມ ມັກຫາເຂົ້ານ້ຳ ຜ້າ ຍານພາຫະນະ ດອກໄມ້ ຂອງຫອມ ເຄື່ອງລູບທາ ທີ່ນອນ ທີ່ຢູ່ອາສັຍ ແລະປະທີປໂຄມໄດ້ສະດວກ ແຕ່ເຂົາກັບປະພຶຕກາຍທຸຈະຣິຕ ວະຈີທຸຈະຣິຕ ມະໂນທຸຈະຣິຕ ຄັນເຂົາປະພຶຕກາຍທຸຈະຣິຕ ວະຈີທຸຈະຣິຕ ມະໂນທຸຈະຣິຕແລ້ວ ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງອະບາຍ ທຸຄະຕິ ວິນິບາຕ ນະຣົກ.


ມະຫາຣາຊ! ປຽບເໝືອນບຸຣຸສລົງຈາກປາສາທສູ່ຄໍຊ້າງ ຫລືລົງຈາກຄໍຊ້າງສູ່ຫລັງມ້າ ຫລືລົງຈາກຫລັງມ້າສູ່ບັລລັງກ໌ ຫລືລົງຈາກບັລລັງກ໌ສູ່ແຜ່ນດິນ ຫລືຈາກພື້ນດິນເຂົ້າໄປສູ່ທີ່ມືດ ສັນໃດ, ມະຫາຣາຊ ຕະຖາຄົຕກ່າວບຸຄຄົລນີ້ມີອຸປະມັຍສັນນັ້ນ. ມະຫາຣາຊ ບຸຄຄົລຜູ້ສວ່າງມາແລ້ວກັບມືດໄປເປັນຢ່າງນີ້ແລ.


ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລຜູ້ສວ່າງມາແລ້ວສວ່າງຕໍ່ໄປເປັນຢ່າງໃດ?

ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລບາງຄົນໃນໂລກນີ້ ເກີດໃນຕະກຸລສູງ ຄືໃນຕະກຸລຂັຕຕິຍະມະຫາສາລ ຫລືໃນຕະກຸລພຣາມນ໌ມະຫາສາລ ຫລືໃນຕະກຸລຄະຫະບໍດີມະຫາສາລ ຮັ່ງມີ ມີຊັພຍ໌ຫລາຍ ມີໂພຄະສົມບັຕຫລາຍ ມີຄຳແລະເງິນມາກມາຍ ມີຂອງໃຊ້ໜ້າປຶ້ມໃຈມາກມາຍ ມີຊັພຍ໌ຄືເຂົ້າເປືອກມາກມາຍ ແລະເຂົາເປັນຄົນມີຣູປງາມ ໜ້າເບິ່ງໜ້າຊົມ ປະກອບດ້ວຍຄວາມງາມແຫ່ງຜິວພັນເປັນຢ້ຽມ ມັກຫາເຂົ້ານ້ຳ ຜ້າ ຍານພາຫະນະ ດອກໄມ້ ຂອງຫອມ ເຄື່ອງລູບທາ ທີ່ນອນ ທີ່ຢູ່ອາສັຍ ແລະປະທີປໂຄມໄດ້ສະດວກ ແລະເຂົາປະພຶຕກາຍສຸຈະຣິຕ ວະຈີສຸຈະຣິຕ ມະໂນສຸຈະຣິຕ ຄັນເຂົາປະພຶຕກາຍສຸຈະຣິຕ ວະຈີສຸຈະຣິຕ ມະໂນສຸຈະຣິຕແລ້ວ ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິໂລກສວັນ.


ມະຫາຣາຊ! ປຽບເໝືອນບຸຣຸສກ້າວໄປດ້ວຍດີຈາກບັລລັງກ໌ສູ່ບັລລັງກ໌ ຫລືກ້າວໄປດ້ວຍດີຈາກຫລັງມ້າສູ່ຫລັງມ້າ ຫລືກ້າວໄປດ້ວຍດີຈາກຄໍຊ້າງສູ່ຄໍຊ້າງ ຫລືກ້າວໄປດ້ວຍດີຈາກປາສາທສູ່ປາສາທ ສັນໃດ, ມະຫາຣາຊ ຕະຖາຄົຕກ່າວບຸຄຄົລນີ້ມີອຸປະມັຍສັນນັ້ນ. ມະຫາຣາຊ ບຸຄຄົລຜູ້ສວ່າງມາແລ້ວສວ່າງຕໍ່ໄປເປັນຢ່າງນີ້ແລ.


ມະຫາຣາຊ! ບຸຄຄົລ ໔ ຈຳພວກນີ້ແລ ມີປາກົຕຢູ່ໃນໂລກ.


ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຜູ້ສຸຄົຕສາສດາຄັນໄດ້ຕຣັສໄວຍາກອນພາສິຕນີ້ຈົບລົງແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຕຣັສຄາຖາປະພັນຕໍ່ໄປອີກວ່າ:


ມະຫາຣາຊ! ບຸຣຸສເຂັນໃຈບໍ່ມີສັທທາ ເປັນຄົນຕຣະໜີ່ໜຽວແໜ້ນ ມີຄວາມດຳຣິຊົ່ວ ເປັນມິຈສາທິຕຖິ ບໍ່ມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອ ຍ່ອມດ່າ ຍ່ອມບໍຣິພາສສະມະນະຫລືພຣາມນ໌ ຫລືວະນິພົກອື່ນໆ ເຂົາເປັນຄົນບໍ່ມີປະໂຍຊນ໌ ເປັນຄົນມັກຄຽດ ຍ່ອມຫ້າມຄົນທີ່ກຳລັງໃຫ້ໂພຊະນາຫາຣແກ່ຄົນທີ່ຂໍ. ດູກ່ອນມະຫາຣາຊຜູ້ເປັນໃຫຍ່ໃນປະຊາຣາຊ ຄົນເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງນະຣົກອັນຮ້າຍກາດ ນີ້ຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມືດມາແລ້ວຈັກມືດຕໍ່ໄປ.


ມະຫາຣາຊ! ບຸຣຸສເຂັນໃຈ ເປັນຄົນມີສັທທາ ບໍ່ມີມັຈສະຣິຍະ ເຂົາມີຄວາມດຳຣິອັນປະເສີດ ມີໃຈບໍ່ຟຸ້ງຊ່ານ ຍ່ອມໃຫ້ທານ ຍ່ອມລຸກຮັບສະມະນະຫລືພຣາມນ໌ ຫລືວະນິພົກອື່ນໆ ຍ່ອມສຶກສາໃນຈັນຍາອັນຮຽບຮ້ອຍ ຍ່ອມບໍ່ຫ້າມຄົນທີ່ກຳລັງໃຫ້ໂພຊະນາຫາຣແກ່ຄົນທີ່ຂໍ. ດູກ່ອນມະຫາຣາຊຜູ້ເປັນໃຫຍ່ໃນປະຊາຣາຊ ຄົນເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງໄຕຣທິພສະຖານ ນີ້ຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ມືດມາແລ້ວກັບສວ່າງໄປ.


ມະຫາຣາຊ! ບຸຣຸສເຖິງຈະຮັ່ງມີ ແຕ່ບໍ່ມີສັທທາ ເປັນຄົນຕຣະໜີ່ໜຽວແໜ້ນ ມີຄວາມດຳຣິຊົ່ວ ເປັນມິຈສາທິຕຖິ ບໍ່ມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອ ຍ່ອມດ່າ ຍ່ອມບໍຣິພາສສະມະນະຫລືພຣາມນ໌ ຫລືວະນິພົກອື່ນໆ ເຂົາເປັນຄົນບໍ່ມີປະໂຍຊນ໌ ເປັນຄົນມັກຄຽດ ຍ່ອມຫ້າມຄົນທີ່ກຳລັງໃຫ້ໂພຊະນາຫາຣແກ່ຄົນທີ່ຂໍ. ດູກ່ອນມະຫາຣາຊຜູ້ເປັນໃຫຍ່ໃນປະຊາຣາຊ ຄົນເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງນະຣົກອັນຮ້າຍກາດ ນີ້ຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ສວ່າງມາແລ້ວກັບມືດໄປ.


ມະຫາຣາຊ! ບຸຣຸສຮັ່ງມີ ເປັນຄົນມີສັທທາ ບໍ່ມີມັຈສະຣິຍະ ເຂົາມີຄວາມດຳຣິອັນປະເສີດ ມີໃຈບໍ່ຟຸ້ງຊ່ານ ຍ່ອມໃຫ້ທານ ຍ່ອມລຸກຮັບສະມະນະຫລືພຣາມນ໌ ຫລືວະນິພົກອື່ນໆ ຍ່ອມສຶກສາໃນຈັນຍາອັນຮຽບຮ້ອຍ ຍ່ອມບໍ່ຫ້າມຄົນທີ່ກຳລັງໃຫ້ໂພຊະນາຫາຣແກ່ຄົນທີ່ຂໍ. ດູກ່ອນມະຫາຣາຊຜູ້ເປັນໃຫຍ່ໃນປະຊາຣາຊ ຄົນເຊັ່ນນັ້ນເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງໄຕຣທິພສະຖານ ນີ້ຊື່ວ່າ ເປັນຜູ້ສວ່າງມາແລ້ວກັບສວ່າງຕໍ່ໄປ.
157 views4 comments

4 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Nov 07, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ

Like

Guest
Nov 06, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Sadhu khanoi

Like

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
Nov 06, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🪷🙏🙏🙏🪷 ໃນພຣະທັມຄຳຂອງພຣະຕະຖາຄົຕ ຂ້ານອ້ຍ

Like

Guest
Nov 06, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

ສາທຸຂ້ານ້ອຍ

Like
bottom of page