top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ບຸຄຄົລອາສັຍບຸຄຄົລຜູ້ມີສັທທາຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍສັທທາໄດ້

The Buddha's words

ອັງຄຸຕຕະຣະນິກາຍ ປັນຈະກະ-ສັກກະນິບາຕ ໒໒/໓໙/໔໐ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ຕົ້ນສາລະໃຫຍ່ອາສັຍພູເຂົາຫິມະວັນຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍຄວາມຈະເຣີນ ໕ ປະກາຣ; ໕ ປະກາຣເປັນຢ່າງໃດ? ຄື:

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍກິ່ງແລະໃບ,

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍເປືອກ,

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍສະເກັດ,

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍມອກ,

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍແກ່ນ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ຕົ້ນສາລະໃຫຍ່ອາສັຍພູເຂົາຫິມະວັນຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍຄວາມຈະເຣີນ ໕ ປະກາຣນີ້ ສັນໃດ; ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ຊົນພາຍໃນອາສັຍເຈົ້າເຮືອນຜູ້ມີສັທທາຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍຄວາມຈະເຣີນ ໕ ປະກາຣ ສັນນັ້ນເໝືອນກັນ. ຄວາມຈະເຣີນ ໕ ປະກາຣເປັນຢ່າງໃດ? ຄື:


ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍສັທທາ,

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍສີລ,

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍສຸຕະ,

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍຈາຄະ,

ຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍປັນຍາ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ຊົນພາຍໃນອາສັຍເຈົ້າເຮືອນຜູ້ມີສັທທາຍ່ອມຈະເຣີນດ້ວຍຄວາມຈະເຣີນ ໕ ປະກາຣນີ້ແລ.


ຕົ້ນໄມ້ທັງຫລາຍອາສັຍບັນພົຕສິລາລ້ວນໃນປ່າໃຫຍ່ ຍ່ອມຈະເຣີນຂຶ້ນເປັນໄມ້ໃຫຍ່ ສັນໃດ;

ບຸຕ ພະຣິຍາ ມິຕ ອະມາຕ ໝູ່ຍາຕແລະຄົນທີ່ເຂົ້າໄປອາສັຍລ້ຽງຊີບທັງຫລາຍໃນໂລກນີ້ ໄດ້ອາສັຍກຸລະບຸຕຜູ້ມີສັທທາ ສົມບູນດ້ວຍສີລ ຍ່ອມຈະເຣີນໄດ້ ສັນນັ້ນເໝືອນກັນ ຊົນເຫລົ່ານັ້ນເຫັນສີລ ຈາຄະ ແລະສຸຈະຣິຕທັງຫລາຍຂອງກຸລະບຸຕຜູ້ມີສີລ ມີຈາຄະແລະສຸຈະຣິຕນັ້ນ ເມື່ອຮູ້ແລ້ວຍ່ອມປະພຶຕຕາມຊົນເຫລົ່ານັ້ນ ຄັນປະພຶຕທັມອັນເປັນໄປສູ່ສຸຄະຕິໃນໂລກນີ້ແລ້ວ ຍ່ອມເປັນຜູ້ເພີດເພີນ ພຽບພ້ອມດ້ວຍກາມ ບັນເທິງຢູ່ໃນເທວະໂລກ.
45 views3 comments

3 comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Invitado
11 abr
Obtuvo 5 de 5 estrellas.

🙏🙏😁

Me gusta

Invitado
10 abr
Obtuvo 5 de 5 estrellas.

🙏🙏🙏ສາທຸ

Me gusta

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
10 abr
Obtuvo 5 de 5 estrellas.

🌷🙏🙏🙏🌷ໃນພຣະທັມຄຳສອນຂອງພຣະຕຖາຄົຕ ຂ້ານ້ອຍ

Me gusta
bottom of page