top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ອະຣິຍະມັຄປະກອບດ້ວຍອົງຄ໌ ໘

Updated: Oct 23, 2023

ສາວັຕຖີນິທານ. ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຕຣັສກັບພິກຂຸທັງຫລາຍວ່າ ພິກຂຸທັງຫລາຍ ເຮົາຈັກສະແດງ ຈັກຈຳແນກ ອະຣິຍະມັຄອັນປະກອບດ້ວຍອົງຄ໌ ໘ ແກ່ພວກເຈົ້າທັງຫລາຍ ພວກເຈົ້າທັງຫລາຍຈົ່ງຟັງອະຣິຍະມັຄນັ້ນ ຈົ່ງໃສ່ໃຈໃຫ້ດີ ເຮົາຈັກກ່າວ.


ພິກຂຸເຫລົ່ານັ້ນທູລຮັບພຣະດຳຣັສຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄແລ້ວ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຕຣັສວ່າ:


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍອະຣິຍະມັຄປະກອບດ້ວຍອົງຄ໌ ໘ ເປັນຢ່າງໃດ? ຄື ສັມມາທິຕຖິ ສັມມາສັງກັປປະ ສັມມາວາຈາ ສັມມາກັມມັນຕະ ສັມມາອາຊີວະ ສັມມາວາຍາມະ ສັມມາສະຕິ ສັມມາສະມາທິ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັມມາທິຕຖິເປັນຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຄວາມຮູ້ໃນທຸກຂ໌ ຄວາມຮູ້ໃນທຸກຂະສະມຸທັຍ ຄວາມຮູ້ໃນທຸກຂະນິໂຣທ ຄວາມຮູ້ໃນທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນີປະຕິປະທາ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັມມາທິຕຖິ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັມມາສັງກັປປະເປັນຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ຄວາມດຳຣິໃນກາຣອອກຈາກກາມ ຄວາມດຳຣິໃນກາຣບໍ່ພະຍາບາທ ຄວາມດຳຣິໃນກາຣບໍ່ບຽດບຽນ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັມມາສັງກັປປະ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັມມາວາຈາເປັນຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ກາຣງົດເວັ້ນຈາກກາຣເວົ້າຕົວະ ກາຣງົດເວັ້ນຈາກກາຣເວົ້າສຽດສີ ກາຣງົດເວັ້ນຈາກກາຣເວົ້າຄຳຫຍາບ ກາຣງົດເວັ້ນຈາກກາຣເວົ້າຄຳສັມຜັປປະລາປະ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັມມາວາຈາ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັມມາກັມມັນຕະເປັນຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ກາຣງົດເວັ້ນຈາກກາຣຂ້າສັຕ ກາຣງົດເວັ້ນຈາກກາຣຖືເອົາສິ່ງຂອງທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ ກາຣງົດເວັ້ນຈາກກາຣປະພຶຕຜິດໃນກາມທັງຫລາຍ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັມມາກັມມັນຕະ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັມມາອາຊີວະເປັນຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະຣິຍະສາວົກໃນທັມວິນັຍນີ້ ລະກາຣລ້ຽງຊີພທີ່ຜິດເສຍ ສຳເຣັຈຄວາມເປັນຢູ່ດ້ວຍກາຣລ້ຽງຊີພທີ່ຊອບ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັມມາອາຊີວະ.ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັມມາວາຍາມະເປັນຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີ້ ຍ່ອມຍັງສັນທະໃຫ້ເກີດ ພະຍາຍາມ ປຣາຣົພຄວາມພຽນ ປະຄອງຈິຕ ຕັ້ງຈິຕໄວ້ ເພື່ອຄວາມບໍ່ເກີດຂຶ້ນແຫ່ງອະກຸສົລທັມອັນເປັນບາບທັງຫລາຍທີ່ຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ,


ຍ່ອມຍັງສັນທະໃຫ້ເກີດ ພະຍາຍາມ ປຣາຣົພຄວາມພຽນ ປະຄອງຈິຕ ຕັ້ງຈິຕໄວ້ ເພື່ອລະອະກຸສົລທັມອັນເປັນບາບທັງຫລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ,


ຍ່ອມຍັງສັນທະໃຫ້ເກີດ ພະຍາຍາມ ປຣາຣົພຄວາມພຽນ ປະຄອງຈິຕ ຕັ້ງຈິຕໄວ້ ເພື່ອຄວາມເກີດຂຶ້ນແຫ່ງກຸສົລທັມທັງຫລາຍທີ່ຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ,


ຍ່ອມຍັງສັນທະໃຫ້ເກີດ ພະຍາຍາມ ປຣາຣົພຄວາມພຽນ ປະຄອງຈິຕ ຕັ້ງຈິຕໄວ້ ເພື່ອຄວາມຕັ້ງຢູ່ ເພື່ອຄວາມບໍ່ເລືອນຫາຍ ເພື່ອຄວາມມີຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ເພື່ອຄວາມໄພບູລ ເພື່ອຄວາມຈະເຣີນ ເພື່ອຄວາມບໍຣິບູນແຫ່ງກຸສົລທັມທັງຫລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັມມາວາຍາມະ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັມມາສະຕິເປັນຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີ້ ຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນກາຍໃນກາຍຢູ່ ມີຄວາມພຽນ ມີສັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ ກຳຈັດອະພິຊຊາແລະໂທມະນັສໃນໂລກອອກເສຍໄດ້;

ຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນເວທະນາໃນເວທະນາທັງຫລາຍຢູ່ ມີຄວາມພຽນ ມີສັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ ກຳຈັດອະພິຊຊາແລະໂທມະນັສໃນໂລກອອກເສຍໄດ້;


ຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນຈິຕໃນຈິຕຢູ່ ມີຄວາມພຽນ ມີສັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ ກຳຈັດອະພິຊຊາແລະໂທມະນັສໃນໂລກອອກເສຍໄດ້;


ຍ່ອມພິຈາຣະນາເຫັນທັມໃນທັມທັງຫລາຍຢູ່ ມີຄວາມພຽນ ມີສັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ ກຳຈັດອະພິຊຊາແລະໂທມະນັສໃນໂລກອອກເສຍໄດ້. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັມມາສະຕິ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍສັມມາສະມາທິເປັນຢ່າງໃດ? ພິກຂຸທັງຫລາຍ ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີ້ ສງັດຈາກກາມທັງຫລາຍ ສງັດຈາກອະກຸສົລທັມທັງຫລາຍ ບັນລຸປະຖົມຊານ ມີວິຕົກວິຈາຣ ມີປີຕິແລະສຸຂອັນເກີດແຕ່ວິເວກຢູ່;


ເພາະວິຕົກວິຈາຣສງົບຣະງັບໄປ ຍ່ອມບັນລຸທຸຕິຍະຊານ ມີຄວາມຜ່ອງໃສແຫ່ງຈິຕໃນພາຍໃນ ເປັນທັມອັນເອກຜຸດຂຶ້ນ ບໍ່ມີວິຕົກ ບໍ່ມີວິຈາຣ ມີແຕ່ປີຕິແລະສຸຂອັນເກີດແຕ່ສະມາທິຢູ່;


ເພາະປີຕິສິ້ນໄປ ເປັນຜູ້ມີອຸເປກຂາ ມີສະຕິສັມປະຊັນຍະ ສເວີຍສຸຂດ້ວຍກາຍ ຍ່ອມບັນລຸຕະຕິຍະຊານ ທີ່ພຣະອະຣິຍະເຈົ້າທັງຫລາຍສັນລະເສີນຜູ້ໄດ້ບັນລຸວ່າ ເປັນຜູ້ມີອຸເປກຂາ ມີສະຕິຢູ່ເປັນສຸຂ.


ເພາະລະສຸຂແລະທຸກຂ໌ເສຍໄດ້ ແລະເພາະຄວາມດັບຫາຍໄປແຫ່ງໂສມະນັສແລະໂທມະນັສໃນກາລກ່ອນ ຍ່ອມບັນລຸຈະຕຸຕຖະຊານ ອັນບໍ່ມີທຸກຂ໌ບໍ່ມີສຸຂ ມີແຕ່ອຸເປກຂາເປັນເຫຕໃຫ້ສະຕິບໍຣິສຸທຢູ່. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັມມາສະມາທິ.


ສັງຍຸຕຕະນິກາຍ ມະຫາວາຣະວັຄ ໑໙/໘-໙/໓໓-໔໑


324 views3 comments

3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Oct 18, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

ສາທຸໆ

Like

Guest
Oct 05, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏 ສາທຸ

Like

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
Sep 09, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏 ໃນພຣະທັມຄຳສອນຂອງພຣະຕະຖາຄົຕ ຂ້ານ້ອຍ

Like
bottom of page