top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ອິນທຣີຍ໌ ໕ ປະກາຣ

Updated: Dec 15, 2023

The Buddha's words

ສູຕທີ ໑ ສັງຍຸຕຕະນິກາຍ ມະຫາວາຣະວັຄ ໑໙/໒໑໔/໘໕໘


ຜູ້ໃດເຫັນທັມ ຜູ້ນັ້ນຊື່ວ່າເຫັນພຣະພຸທທະເຈົ້າ

ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອິນທຣີຍ໌ ໕ ປະກາຣນີ້; ໕ ປະກາຣເປັນຢ່າງໃດ? ຄື ສັທທິນທຣີຍ໌ ວິຣິຍິນທຣີຍ໌ ສະຕິນທຣີຍ໌ ສະມາທິນທຣີຍ໌ ປັນຍິນທຣີຍ໌.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ ກໍສັທທິນທຣີຍ໌ເປັນຢ່າງໃດ?

ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະຣິຍະສາວົກໃນທັມວິນັຍນີ້ ເປັນຜູ້ມີສັທທາ ເຊື່ອໃນພຣະປັນຍາເຄື່ອງຕຣັສຮູ້ຂອງຕະຖາຄົຕວ່າ ເພາະເຫຕຢ່າງນີ້ໆ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄພຣະອົງຄ໌ນັ້ນ ເປັນພຣະອະຣະຫັນຕ໌ ຕຣັສຮູ້ເອງໂດຍຊອບ ເຖິງພ້ອມດ້ວຍວິຊຊາແລະຈະຣະນະ ສະເດັຈໄປດີແລ້ວ ຊົງຮູ້ແຈ້ງໂລກ ເປັນສາຣະຖີຝຶກບຸຣຸສທີ່ຄວນຝຶກບໍ່ມີຜູ້ອື່ນຍິ່ງກວ່າ ເປັນສາສດາຂອງເທວະດາແລະມະນຸສທັງຫລາຍ ເປັນຜູ້ເບີກບານແລ້ວ ເປັນຜູ້ຈຳແນກທັມ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສັທທິນທຣີຍ໌.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ ກໍວິຣິຍິນທຣີຍ໌ເປັນຢ່າງໃດ?

ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະຣິຍະສາວົກໃນທັມວິນັຍນີ້ ຍ່ອມປຣາຣົພຄວາມພຽນເພື່ອລະອະກຸສົລທັມທັງຫລາຍ ເພື່ອຄວາມເຖິງພ້ອມແຫ່ງກຸສົລທັມທັງຫລາຍ ເປັນຜູ້ມີກຳລັງ ມີຄວາມບາກບັ່ນໝັ້ນຄົງ ບໍ່ປະຖິ້ມທຸຣະໃນກຸສົລທັມທັງຫລາຍ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ວິຣິຍິນທຣີຍ໌.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ ກໍສະຕິນທຣີຍ໌ເປັນຢ່າງໃດ?

ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະຣິຍະສາວົກໃນທັມວິນັຍນີ້ ເປັນຜູ້ມີສະຕິ ປະກອບດ້ວຍສະຕິເປັນເຄື່ອງຮັກສາຕົນຢ່າງຍິ່ງ ຣະນຶກເຖິງສິ່ງທີ່ເຄີຍທຳ ຄຳທີ່ເຄີຍເວົ້າແມ່ນແຕ່ນານໄດ້. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສະຕິນທຣີຍ໌.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ ກໍສະມາທິນທຣີຍ໌ເປັນຢ່າງໃດ?

ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະຣິຍະສາວົກໃນທັມວິນັຍນີ້ ກະທຳໂວສສັຄຄະໃຫ້ເປັນອາຣົມນ໌ ແລ້ວໄດ້ສະມາທິ ໄດ້ເອກັຄຄະຕາຈິຕ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ສະມາທິນທຣີຍ໌.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ ກໍປັນຍິນທຣີຍ໌ເປັນຢ່າງໃດ?

ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອະຣິຍະສາວົກໃນທັມວິນັຍນີ້ ເປັນຜູ້ມີປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍປັນຍາເຄື່ອງກຳນົດຮູ້ຄວາມເກີດແລະຄວາມດັບອັນເປັນອະຣິຍະ ເປັນເຄື່ອງເຈາະແທງກິເລສໃຫ້ເຖິງຄວາມສິ້ນທຸກຂ໌ໂດຍຊອບ. ພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ປັນຍິນທຣີຍ໌.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ ອິນທຣີຍ໌ ໕ ປະກາຣເປັນຢ່າງນີ້ແລ.133 views2 comments

Related Posts

See All

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Oct 05, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

ສາທຸຂ້ານ້ອຍ

Like

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
Sep 06, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏 ໃນທັມຂອງພຣະສາສດາ ຂ້ານອ້ຍ

Like
bottom of page