top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ເພາະອາສັຍສັມມັຕຕະ ຈຶ່ງມີກາຣບັນລຸຜົລ

ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ເພາະອາສັຍສັມມັຕຕະ ຈຶ່ງມີກາຣບັນລຸຜົລ ບໍ່ມີກາຣພາດຈາກກາຣບັນລຸຜົລ. ເພາະອາສັຍສັມມັຕຕະຢ່າງໃດ ຈຶ່ງມີກາຣບັນລຸຜົລ ບໍ່ມີກາຣພາດຈາກກາຣບັນລຸຜົລ?


ພິກຂຸທັງຫລາຍ!

ບຸຄຄົລຜູ້ມີຄວາມເຫັນຊອບ ຍ່ອມມີຄວາມດຳຣິຊອບ,

ຜູ້ມີຄວາມດຳຣິຊອບ ຍ່ອມມີວາຈາຊອບ,

ຜູ້ມີວາຈາຊອບ ຍ່ອມມີກາຣກະທຳຊອບ,

ຜູ້ມີກາຣກະທຳຊອບ ຍ່ອມມີອາຊີບຊອບ,

ຜູ້ມີອາຊີບຊອບ ຍ່ອມມີຄວາມພຽນຊອບ,

ຜູ້ມີຄວາມພຽນຊອບ ຍ່ອມມີຄວາມຣະນຶກຊອບ,

ຜູ້ມີຄວາມຣະນຶກຊອບ ຍ່ອມມີຄວາມຕັ້ງໃຈຊອບ,

ຜູ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຊອບ ຍ່ອມມີຄວາມຮູ້ຊອບ,

ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຊອບ ຍ່ອມມີຄວາມຫລຸດພົ້ນຊອບ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ເພາະອາສັຍສັມມັຕຕະ ຈຶ່ງມີກາຣບັນລຸຜົລ ບໍ່ມີກາຣພາດຈາກກາຣບັນລຸຜົລດ້ວຍປະກາຣຢ່າງນີ້ແລ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ປຸຣິສະບຸຄຄົລຜູ້ມີຄວາມເຫັນຜິດ ມີຄວາມດຳຣິຜິດ ມີວາຈາຜິດ ມີກາຣກະທຳຜິດ ມີອາຊີບຜິດ ມີຄວາມພຽນຜິດ ມີຄວາມຣະນຶກຜິດ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຜິດ ມີຄວາມຮູ້ຜິດ ມີຄວາມຫລຸດພົ້ນຜິດ ສະມາທານກາຍກັມ ວະຈີກັມ ມະໂນກັມ ໃຫ້ບໍຣິບູນຕາມຄວາມເຫັນຢ່າງໃດແລ້ວ ເຈຕະນາ ຄວາມປາຖນາ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະສັງຂາຣເຫລົ່າໃດ ທັມເຫລົ່ານັ້ນທັງໝົດ ຍ່ອມເປັນໄປເພື່ອຜົລທີ່ບໍ່ໜ້າປາຖນາ ບໍ່ໜ້າຮັກໃຄ່ ບໍ່ໜ້າພໍໃຈ ບໍ່ເປັນໄປເພື່ອຄວາມເກື້ອກູນ ຍ່ອມເປັນໄປເພື່ອຄວາມທຸກຂ໌ ຂໍ້ນັ້ນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະເປັນຄວາມເຫັນອັນຊົ່ວຊ້າ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ປຽບເໝືອນພືຊກະເດົາ ພືຊບວບຂົມ ຫລືພືຊນ້ຳເຕົ້າຂົມ ອັນບຸຄຄົລເພາະແລ້ວໃນດິນທີ່ຊຸ່ມຊຶ້ນ ຍ່ອມເຂົ້າໄປຈັບທີ່ຣົສດິນແລະຣົສນ້ຳອັນໃດ ຣົສດິນແລະຣົສນ້ຳທັງໝົດນັ້ນຍ່ອມເປັນໄປເພື່ອຄວາມເປັນຣົສຂົມ ເປັນຣົສເຜັດຮ້ອນ ເປັນຣົສບໍ່ໜ້າຍິນດີ ຂໍ້ນັ້ນເປັນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະພືຊເປັນຂອງບໍ່ດີ ສັນໃດ, ພິກຂຸທັງຫລາຍ ປຸຣິສະບຸຄຄົລຜູ້ມີຄວາມເຫັນຜິດ ມີຄວາມດຳຣິຜິດ ມີວາຈາຜິດ ມີກາຣກະທຳຜິດ ມີອາຊີບຜິດ ມີຄວາມພຽນຜິດ ມີຄວາມຣະນຶກຜິດ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຜິດ ມີຄວາມຮູ້ຜິດ ມີຄວາມຫລຸດພົ້ນຜິດ ສະມາທານກາຍກັມ ວະຈີກັມ ມະໂນກັມ ໃຫ້ບໍຣິບູນຕາມຄວາມເຫັນຢ່າງໃດແລ້ວ ເຈຕະນາ ຄວາມປາຖນາ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະສັງຂາຣເຫລົ່າໃດ ທັມເຫລົ່ານັ້ນທັງໝົດ ຍ່ອມເປັນໄປເພື່ອຜົລທີ່ບໍ່ໜ້າປາຖນາ ບໍ່ໜ້າຮັກໃຄ່ ບໍ່ໜ້າພໍໃຈ ບໍ່ເປັນໄປເພື່ອຄວາມເກື້ອກູນ ຍ່ອມເປັນໄປເພື່ອຄວາມທຸກຂ໌ ຂໍ້ນັ້ນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະເປັນຄວາມເຫັນອັນຊົ່ວຊ້າ ສັນນັ້ນເໝືອນກັນພິກຂຸທັງຫລາຍ! ປຸຣິສະບຸຄຄົລຜູ້ມີຄວາມເຫັນຊອບ ມີຄວາມດຳຣິຊອບ ມີວາຈາຊອບ ມີກາຣກະທຳຊອບ ມີອາຊີບຊອບ ມີຄວາມພຽນຊອບ ມີຄວາມຣະນຶກຊອບ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຊອບ ມີຄວາມຮູ້ຊອບ ມີຄວາມຫລຸດພົ້ນຊອບ ສະມາທານກາຍກັມ ວະຈີກັມ ມະໂນກັມ ໃຫ້ບໍຣິບູນຕາມຄວາມເຫັນຢ່າງໃດແລ້ວ ເຈຕະນາ ຄວາມປາຖນາ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະສັງຂາຣເຫລົ່າໃດ ທັມເຫລົ່ານັ້ນທັງໝົດ ຍ່ອມເປັນໄປເພື່ອຜົລທີ່ໜ້າປາຖນາ ໜ້າຮັກໃຄ່ ໜ້າພໍໃຈ ເປັນໄປເພື່ອຄວາມເກື້ອກູນ ເພື່ອຄວາມສຸຂ ຂໍ້ນັ້ນເປັນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະເປັນຄວາມເຫັນທີ່ຈະເຣີນ.


ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ປຽບເໝືອນພືຊອ້ອຍ ພືຊເຂົ້າສາລີ ຫລືພືຊອະງຸ່ນ ອັນບຸຄຄົລເພາະແລ້ວໃນດິນທີ່ຊຸ່ມຊຶ້ນ ຍ່ອມເຂົ້າໄປຈັບທີ່ຣົສດິນແລະຣົສນ້ຳອັນໃດ ຣົສດິນແລະຣົສນ້ຳທັງໝົດນັ້ນຍ່ອມເປັນໄປເພື່ອຄວາມເປັນຣົສທີ່ໜ້າຍິນດີ ເປັນຣົສຫວານ ເປັນຣົສອັນໜ້າຊຶ່ນໃຈ ຂໍ້ນັ້ນເປັນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະພືຊເປັນຂອງດີ ສັນໃດ, ພິກຂຸທັງຫລາຍ ປຸຣິສະບຸຄຄົລຜູ້ມີຄວາມເຫັນຊອບ ມີຄວາມດຳຣິຊອບ ມີວາຈາຊອບ ມີກາຣກະທຳຊອບ ມີອາຊີບຊອບ ມີຄວາມພຽນຊອບ ມີຄວາມຣະນຶກຊອບ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຊອບ ມີຄວາມຮູ້ຊອບ ມີຄວາມຫລຸດພົ້ນຊອບ ສະມາທານກາຍກັມ ວະຈີກັມ ມະໂນກັມ ໃຫ້ບໍຣິບູນຕາມຄວາມເຫັນຢ່າງໃດແລ້ວ ເຈຕະນາ ຄວາມປາຖນາ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະສັງຂາຣເຫລົ່າໃດ ທັມເຫລົ່ານັ້ນທັງໝົດ ຍ່ອມເປັນໄປເພື່ອຜົລທີ່ໜ້າປາຖນາ ໜ້າຮັກໃຄ່ ໜ້າພໍໃຈ ເປັນໄປເພື່ອຄວາມເກື້ອກູນ ເພື່ອຄວາມສຸຂ ຂໍ້ນັ້ນເປັນເພາະເຫຕໃດ? ເພາະເປັນຄວາມເຫັນທີ່ຈະເຣີນ ສັນນັ້ນເໝືອນກັນ.


ອັງຄຸຕຕະຣະນິກາຍ ທະສະກະ-ເອກາທະສະກະນິບາຕ ໒໔/໑໘໒-໑໘໓/໑໐໔


102 views3 comments

3 comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Invitado
30 nov 2023
Obtuvo 5 de 5 estrellas.

ສາທຸຂ້ານ້ອຍ

Me gusta

sengphetkeomounla
19 sept 2023
Obtuvo 4 de 5 estrellas.

Good Sutta 🙏🙏🙏

Me gusta

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
17 sept 2023

🌷🙏🙏🙏🌷 ໃນພຣະທັມຄຳສອນຂອງພຣະ ຕະຖາຄົຕ ຂ້ານ້ອຍ

Me gusta
bottom of page