top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ເຫຕທີ່ເຮັດໃຫ້ໃຄ່ຄວນໄດ້ໄວໃນກຸສົລທັມທັງຫລາຍ

ຄັ້ງນັ້ນແລ ທ່ານພຣະອານົນທ໌ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາທ່ານພຣະສາຣີບຸຕເຖິງທີ່ຢູ່ ໄດ້ປຣາສັຍກັບທ່ານພຣະສາຣີບຸຕ ຄັນຜ່ານກາຣປຣາສັຍພໍໃຫ້ຣະນຶກເຖິງກັນໄປແລ້ວ ຈຶ່ງນັ່ງໃນທີ່ຄວນສ່ວນຂ້າງໜຶ່ງ ຄັນແລ້ວ ໄດ້ຖາມທ່ານພຣະສາຣີບຸຕວ່າ:


ອາວຸໂສ ສາຣີບຸຕ! ດ້ວຍເຫຕພຽງເທົ່າໃດໜໍ ພິກຂຸຈຶ່ງຈະເປັນຜູ້ໃຄ່ຄວນໄດ້ໄວໃນກຸສົລທັມທັງຫລາຍ ຮຽນໄດ້ດີ ຮຽນໄດ້ຫລາຍ ແລະສິ່ງທີ່ເຂົາຮຽນແລ້ວຍ່ອມບໍ່ຫລົງລືມ?


ທ່ານພຣະສາຣີບຸຕໄດ້ຕອບວ່າ ທ່ານອານົນທ໌ແລ ເປັນພະຫູສູຕ ຂໍເນື້ອຄວາມນັ້ນຈົ່ງແຈ່ມແຈ້ງກັບທ່ານພຣະອານົນທ໌ເຖີດ.ອາວຸໂສ ສາຣີບຸຕ! ຖ້າເຊັ່ນນັ້ນ ທ່ານຈົ່ງຟັງ ຈົ່ງໃສ່ໃຈໃຫ້ດີ ເຮົາຈັກກ່າວ.


ທ່ານພຣະສາຣີບຸຕຮັບຄຳຂອງທ່ານພຣະອານົນທ໌ວ່າ ຢ່າງນັ້ນ ອາວຸໂສ.


ທ່ານພຣະອານົນທ໌ໄດ້ກ່າວວ່າ:


ອາວຸໂສ ສາຣີບຸຕ! ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີ້ ຍ່ອມເປັນຜູ້ສລາດໃນອັຕຖະ ສລາດໃນທັມ ສລາດໃນພະຍັນຊະນະ ສລາດໃນນິຣຸຕຕິ ສລາດໃນເບື້ອງຕົ້ນແລະເບື້ອງປາຍ. ອາວຸໂສສາຣີບຸຕ ດ້ວຍເຫຕພຽງເທົ່ານີ້ແລ ພິກຂຸຈຶ່ງຈະເປັນຜູ້ໃຄ່ຄວນໄດ້ໄວໃນກຸສົລທັມທັງຫລາຍ ຮຽນໄດ້ດີ ຮຽນໄດ້ຫລາຍ ແລະສິ່ງທີ່ເຂົາຮຽນແລ້ວຍ່ອມບໍ່ຫລົງລືມ.


ອາວຸໂສ! ໜ້າອັຈສະຈັນຍ໌ ບໍ່ເຄີຍມີມາແລ້ວ ຕາມທີ່ທ່ານອານົນທ໌ໄດ້ກ່າວໄວ້ດີແລ້ວນີ້ ແລະພວກເຮົາຈັກຊົງຈຳທ່ານອານົນທ໌ຜູ້ປະກອບດ້ວຍທັມ ໕ ປະກາຣນີ້ວ່າ ທ່ານອານົນທ໌ເປັນຜູ້ສລາດໃນອັຕຖະ ສລາດໃນທັມ ສລາດໃນພະຍັນຊະນະ ສລາດໃນນິຣຸຕຕິ ແລະສລາດໃນເບື້ອງຕົ້ນແລະເບື້ອງປາຍ.163 views2 comments

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Mar 22
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏ສາທຸຂ້ານ້ອຍ

Like

thonglouane
Sep 08, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

💐🙏🙏🙏ທີ່ປະກາສພຣະທັມຄຳສອນຂອງພຣະຕະຖາຄົຕ ຂ້ານ້ອຍ💐

Like
bottom of page