top of page
  • Writer's picturebuddhavacanaword

ໂທສຂອງທຸຈະຣິຕ ອານິສົງສ໌ຂອງສຸຈະຣິຕ

The Buddha's Words

ອັງຄຸຕຕະຣະນິກາຍ ເອກ-ທຸກ-ຕິກະນິບາຕ ໒໐/໕໔/໒໖໔


Photo by Nilantha Sanjeewa on Unsplash


ຄັ້ງນັ້ນແລ ທ່ານພຣະອານົນທ໌ເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄເຖິງທີ່ປະທັບ ອະພິວາທພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄແລ້ວ ນັ່ງໃນທີ່ຄວນສ່ວນຂ້າງໜຶ່ງ ຄັນແລ້ວພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄໄດ້ຕຣັສກັບທ່ານພຣະອານົນທ໌ວ່າ:


ອານົນທ໌! ເຮົາກ່າວກາຍທຸຈະຣິຕ ວະຈີທຸຈະຣິຕ ມະໂນທຸຈະຣິຕວ່າ ເປັນກິຈທີ່ບໍ່ຄວນກະທຳໂດຍສ່ວນດຽວ.


ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ! ເມື່ອບຸຄຄົລກະທຳກາຍທຸຈະຣິຕ ວະຈີທຸຈະຣິຕ ມະໂນທຸຈະຣິຕ ທີ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຕຣັສວ່າ ເປັນກິຈທີ່ບໍ່ຄວນກະທຳໂດຍສ່ວນດຽວ ໂທສອັນໃດໜໍທີ່ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຫວັງໄດ້?


ອານົນທ໌! ເມື່ອບຸຄຄົລກະທຳກາຍທຸຈະຣິຕ ວະຈີທຸຈະຣິຕ ມະໂນທຸຈະຣິຕ ທີ່ເຮົາກ່າວວ່າ ເປັນກິຈທີ່ບໍ່ຄວນກະທຳໂດຍສ່ວນດຽວ ໂທສຢ່າງນີ້ທີ່ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຫວັງໄດ້ຄື:

ແມ່ນແຕ່ຕົນເອງກໍຕິຕຽນຕົນເອງໄດ້,

ຜູ້ຮູ້ໃຄ່ຄວນແລ້ວຍ່ອມຕິຕຽນ,

ກິຕຕິສັພອັນຕ່ຳຊາມຍ່ອມແຜ່ຂະຈອນໄປ,

ເປັນຜູ້ຫລົງທຳກາລະ,

ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງອະບາຍ ທຸຄະຕິ ວິນິບາຕ ນະຣົກ.


ອານົນທ໌! ເມື່ອບຸຄຄົລກະທຳກາຍທຸຈະຣິຕ ວະຈີທຸຈະຣິຕ ມະໂນທຸຈະຣິຕ ທີ່ເຮົາກ່າວວ່າ ເປັນກິຈທີ່ບໍ່ຄວນກະທຳໂດຍສ່ວນດຽວ ໂທສຢ່າງນີ້ແລ ທີ່ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຫວັງໄດ້.


ອານົນທ໌! ເຮົາກ່າວກາຍສຸຈະຣິຕ ວະຈີສຸຈະຣິຕ ມະໂນສຸຈະຣິຕວ່າ ເປັນກິຈທີ່ຄວນກະທຳໂດຍສ່ວນດຽວ.


ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຄ໌ຜູ້ຈະເຣີນ! ເມື່ອບຸຄຄົລກະທຳກາຍສຸຈະຣິຕ ວະຈີສຸຈະຣິຕ ມະໂນສຸຈະຣິຕ ທີ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາຄຕຣັສວ່າ ເປັນກິຈທີ່ຄວນກະທຳໂດຍສ່ວນດຽວ ອານິສົງສ໌ອັນໃດໜໍທີ່ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຫວັງໄດ້?


ອານົນທ໌! ເມື່ອບຸຄຄົລກະທຳກາຍສຸຈະຣິຕ ວະຈີສຸຈະຣິຕ ມະໂນສຸຈະຣິຕ ທີ່ເຮົາກ່າວວ່າ ເປັນກິຈທີ່ຄວນກະທຳໂດຍສ່ວນດຽວ ອານິສົງສ໌ຢ່າງນີ້ທີ່ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຫວັງໄດ້ຄື:

ແມ່ນແຕ່ຕົນເອງກໍຕິຕຽນຕົນເອງບໍ່ໄດ້,

ຜູ້ຮູ້ໃຄ່ຄວນແລ້ວຍ່ອມສັນລະເສີນ,

ກິຕຕິສັພອັນງາມຍ່ອມແຜ່ຂະຈອນໄປ,

ເປັນຜູ້ບໍ່ຫລົງທຳກາລະ,

ເມື່ອແຕກກາຍຕາຍໄປ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິໂລກສວັນ.


ອານົນທ໌! ເມື່ອບຸຄຄົລກະທຳກາຍສຸຈະຣິຕ ວະຈີສຸຈະຣິຕ ມະໂນສຸຈະຣິຕ ທີ່ເຮົາກ່າວວ່າ ເປັນກິຈທີ່ຄວນກະທຳໂດຍສ່ວນດຽວ ອານິສົງສ໌ຢ່າງນີ້ແລ ທີ່ຜູ້ນັ້ນຍ່ອມຫວັງໄດ້.


78 views4 comments

4 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Oct 08, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🌹🙏🙏🙏🌹ຂ້ານ້ອຍ

Like

sengphetkeomounla
Oct 07, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏

Like

Thonglouane Keorajavongsay
Thonglouane Keorajavongsay
Oct 07, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🪷🙏🙏🙏🪷ໃນພຣະທັມຄຳສອນຂອງພຣະຕະຖາຄົຕ ຂ້ານ້ອຍ

Like

Guest
Oct 07, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

🙏🙏🙏ສາທຸຂ້ານ້ອຍ

Like
bottom of page